Consultant principal, Direcția financiar-administrativă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 07.06.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea evidenței patrimoniului de stat din ramură și gestionarea bunurilor materiale pentru necesitățile aparatului central al Ministerului. Asigurarea procesului de dare în locațiune a activelor neutilizate și casarea bunurilor utilizate, raportate la mijloace fixe a autorităților/ instituțiilor publice din subordinea Ministerului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Ținerea evidenţei patrimoniului de stat din ramură, colectarea, generalizarea și prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public autorității abilitate, altor rapoarte financiare;
 2. Recepționarea, depozitarea, evidența și eliberarea bunurilor materiale pentru necesitățile aparatului central al Ministerului;
 3. Recepționarea și examinarea actelor prezentate de autoritățile/ instituțiile publice din subordine privind darea în locațiune a activelor neutilizate;
 4. Recepționarea și examinarea actelor prezentate de autoritățile/ instituțiile publice din subordine privind casarea bunurilor utilizate, raportate la mijloacele fixe;
 5. Participarea la procesul de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesitățile aparatului central al Ministerului;
 6. Examinarea, elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative și propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniul de competență;
 7. Acordarea suportului metodologic autorităților/ instituțiilor publice din subordine în vederea aplicării corecte a legislației în domeniul de competență și participarea la dezvoltarea sistemului de control intern managerial al subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate, economie, finanțe și alte domenii;
 • cunoașterea programului de evidență contabilă 1C;
 • cursuri de dezvoltare profesională în evidenţa contabilă.

Experienţă profesională:  2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

Legea contabilității nr.113/2007;  

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Ordinul ministrului finanțelor nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea;

Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;

Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;

Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.