consultant principal, Serviciul financiar - administrativ

Ministerul Culturii
Data limită de aplicare - 20.12.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea managementului financiar și bugetar al ministerului în conformitate cu cadrul normativ și reglementările interne ale ministerului, inclusiv prin asigurarea evidenței contabile în cadrul aparatului ministerului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea documentelor de politici în domeniile culturii, patrimoniului cultural național și turismului, a proiectelor de acte legislative şi normative;

2. Analiza datelor contabile și a informației în vederea soluționării problemelor, operaționale în domeniul evidenței contabile a bunurilor materiale;

3. Asigurarea evidenței contabile a inventarului mijloacelor fixe, generalizarea evidenței decontărilor de mărfuri şi lucrări, generalizarea dărilor de seamă contabile;

4. Recepționarea şi examinarea dărilor de seamă ale instituțiilor publice la autogestiune din subordinea Ministerului;

5. Reflectarea în evidența contabilă a decontărilor cu debitorii și creditorii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Superioare în domeniul financiar-economic

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10130 Lei

Bibliografia concursului

Codul muncii al Republicii Moldova;

Codul fiscal al Republicii Moldova;

Legea cu privire la actele normative nr.100/2017;

Legea contabilităţii nr. 113/2007;

Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;

Legea nr. 158/2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;  

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

Legea nr. 467/2003 cu  privire  la  informatizare  şi la resursele informaţionale de  stat;

Hotărârea Guvernului nr. 147/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii;

Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de slarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 208/2015 privind clasificaţia bugetară;

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2016/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.