Consultant principal , Direcția redactare din cadrul Direcției generale documentare parlamentară

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
Data limită de aplicare - 20.02.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea procedurii legislative prin asigurarea corespunderii textelor proiectelor de acte normative ale Parlamentului, a documentelor și a altor materiale aferente procedurii legislative în limba rusă cu cele în limba română

Salariul de funcție

De la 10700 Lei (brut) până la 17000

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. asigurarea conformității textului tradus al actului normativ în limba rusă cu textul în limba română;
 2. traducerea proiectelor de acte normative ale Parlamentului și a documentelor aferente procedurii legislative în/din limba română și limba rusă;
 3. traducerea documentelor aferente activității conducerii Parlamentului și a Secretariatului Parlamentului în/din limba română și limba rusă.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- studii superioare, de licenţă sau echivalente, în filologie, jurnalism și informare, drept, științe umaniste, știinţe sociale şi comportamentale.

Titularul actelor de studii obținute în străinătate va prezenta Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (vezi Regulamentul privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, aprobat prin Ordinul MECC nr.1702/2019). 

- minimum 3 ani de experiență profesională în domenii relevante funcției;

- cunoașterea legislației Republicii Moldova în domeniile de competență și a actelor normative de reglementare a activității Parlamentului, a Secretariatului Parlamentului;

 - cunoașterea limbii române, limbii ruse, precum și a unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

 - tehnica de operare la calculator: MS Office, MS Windows.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996
 3. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 4. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative
 5. Hotărârea Biroului permanent nr. 10/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova
 6. Instrucţiunea privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent nr. 30/2012
 7. Metodologia de tehnică legislativă aplicată la redactarea proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Biroului permanent nr. 3/2022 

Funcții publice similare

Cancelaria de Stat

Consultant superior în Direcția afaceri europene, Biroul pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - știință, tehnologii, societate informațională, politici în domeniul audiovizualului, educație, tineret, cultură și sport).

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - politici sociale, egalitate în șanse, angajare în câmpul muncii și sănătate publică)

Cancelaria de Stat

Consultant superior în Direcția afaceri europene, Biroul pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - politica industrială și antreprenorială, sectorul minier și al materiilor prime, turismul, protecția consumatorului, dreptul societăților comerciale, guvernanță corporativă și sistem de impozitare).

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - agricultură și dezvoltare rurală, pescuit, politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional)

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - dialog economic, management finanțe publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraudă)