Consultant principal , Direcția politici ocupaționale și de reglementare a migrației forței de muncă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 10.01.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul ocupării forței de muncă.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul ocupării forţei de muncă;
 2. Elaborarea Programelor Naționale în domeniul ocupării forței de muncă;
 3. Elaborarea rapoartelor privind realizarea Planurilor anuale de acțiuni și a Programului Național în domeniul ocupării forței de muncă;
 4. Monitorizarea implementării politicii de ocupare a forței de muncă;
 5. Participarea la dezvoltarea metodologiilor de evaluare a impactului serviciilor și măsurilor active de ocupare a forței de muncă.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economic.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul ocupării forței de muncă;

Cunoaşterea limbii engleze (nivel B1).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Codul Civil nr. 1107/2002;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Convenția ILO nr. 88 privind Serviciul public de ocupare;

Convenția ILO nr. 122 cu privire la politica de ocupare;

Legea nr. 105/2018 cu privire la ocuparea forței de muncă și asigurare de șomaj;

Hotărârea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul acces la măsurile active de ocupare a forței de muncă;

Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 cu privire la aprobarea Programului național pentru ocuparea forței de muncă pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia;

Hotărârii Guvernului nr.990/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.