Consultant principal/Consultant[ principal[ , Direcția coordonare politici publice și integrare europeană

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 08.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea realizării obiectivelor și politicilor în corespundere cu prioritățile strategice a Ministerului prin analiza și monitorizarea politicilor publice la nivelul Ministerului.

Salariul de funcție

De la 15900 Lei (brut) valoarea fix 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Avizarea proiectelor documentelor de politici publice și documentelor de planificare, conform domeniilor de competență al ministerului;
 2. Asigurarea procesului de monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice și a documentelor de planificare pe domeniile de competență ale ministerului;
 3. Asigurarea coordonării procesului de elaborare a politicilor publice în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene pe domeniile de competență al ministerului;
 4. Asigurarea monitorizării implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană pe domeniile de competență ale ministerului aferente capitolului 19. „Politica socială și ocuparea forței de muncă”  și alte capitole din aquis-ul UE, care prevăd angajamentele ministerului;
 5. Asigurarea  sintetizării și prezentării informațiilor aferente evoluțiilor din sistemul național de protecție socială în adresa MISSCEO și altor informații relevante privind angajamente ministerului în alte structuri internaționale, conform atribuțiilor subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii : superioare în domeniul dreptului, economiei, științelor sociale sau politice (administrației publice și relațiilor internaționale).

Experiența profesională: 1,5 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

Programul de Asociere RM – UE pentru 2021 – 2027, din 22.08.2022;

Opinia Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană – partea a I-a;

Opinia Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană – partea a II-a, privind evaluarea nivelului de pregătire a Republicii Moldova pe cele 33 de capitole ale legislației UE.

Raportul privind Republica Moldova din cadrul Pachetului de Extindere al Comisiei Europene pe anul 2023;

Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2023;

Mecanismul de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere în cadrul acestui proces, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 180/2024.