Consultant principal/Consultantă principală, Serviciul comunicare

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie
Data limită de aplicare - 23.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea și coordonarea procesului de informare și  comunicare eficientă a agenției cu publicul larg, reprezentanții societății civile și cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice și complete a societății.

Salariul de funcție

De la 8890 Lei (brut) +sporul pentru gradul profesional, sporul pentru performanță

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Coordonarea procesului de informare și comunicare eficientă a Agenției cu publicul larg, reprezentanții societății civile și cu mijloacele de informare în masă (mass-media), în vederea informării operative, veridice și complete a societății;

2. Participarea la elaborarea şi avizarea actelor normative şi documentelor ce vizează activitatea Agenției;

3. Monitorizarea mijloacelor mass-media și elaborarea rapoartelor de monitorizare a mass-media privind reflectarea activității publice centrale, politicile naționale și sectoriale;

4. Elaborarea comunicatelor de presă și asigurarea actualizării paginii web oficiale a Agenției şi a altor pagini ale autorităţii din mediul Online;

5. Coordonarea proceselor și participarea la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de comunicare și a planului de implementare a acesteia, precum și a campaniilor tematice realizate de către Agenție;

6. Coordonarea și asigurarea participării, organizării și desfășurării evenimentelor publice ale Agenției, precum și coordonarea activităților cu alte autorități publice cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și violenței în familie.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, de masterat, în domeniul relații publice și comunicării;  jurnalismului și filologie

 - cunoașterea legislației în domeniu;

-cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1;

-cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Experiență profesională: 1,5 ani de experiență profesională în domeniu

Abilități: Abilități de lucru cu documentele, abilități de analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale, gestiune a informațiilor, elaborare a documentelor, comunicare și prezentare a diverselor subiecte, comunicare eficientă și lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, disciplină, spirit de inițiativă, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort și stres, respect față de oameni, punctualitate, diplomație, flexibilitate, obiectivitate și exigență.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public;

Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr. 82/2018 - Codul serviciilor media audiovizuale;

Hotărârea Guvernului 926/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie;

Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale.