Consultant principal/consultantă principală , Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 15.03.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea și promovarea documentelor de politici și cadrului normativ în domeniul retribuirii muncii și a dialogului social.

 

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut) 1300 (valoare fixă)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea, fundamentarea (inclusiv prin note analitice) şi promovarea propunerilor de politici publice, a proiectelor de perfecționare a cadrului normativ și de armonizare cu legislația Uniunii Europene în domeniul retribuirii muncii și a dialogului social;
 2. Avizarea proiectelor de acte normative conex domeniului retribuirii muncii și a dialogului social;
 3. Examinarea petițiilor și adresărilor atribuite în aria de responsabilitate conex domeniului retribuirii muncii și a dialogului social;
 4. Acordarea suportului metodologic în aplicarea actelor normative din domeniul retribuirii muncii și a dialogului social;
 5. Participarea la elaborarea rapoartelor la Carta Socială Europeană și alte tratate multilaterale ratificate de Republica Moldova, care conțin norme din domeniul retribuirii muncii și a dialogului social;
 6. Participarea la elaborarea și negocierea convențiilor colective la nivel național în domeniul retribuirii muncii și a dialogului social;
 7. Elaborarea notelor informative solicitate la subiecte conexe domeniului retribuirii muncii și a dialogului social.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii : superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economie/ finanțe, după caz, drept;

 • cursuri de perfecţionare profesionale în domeniu.

Experiența profesională : 1,5 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Codul muncii al RM nr. 154/2003;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărîrea de Guvern nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară;

Hotărîrea de Guvern nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu;

Legea nr. 245/2008 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale.

Convențiile Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Republica Moldova - https://ism.gov.md/ro/legisla%C5%A3ia;

Programul de asociere UE-Republica Moldova - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1997&from=EN;

Carta Socială Europeană (revizuită) - https://rm.coe.int/168047e170.