Consultant superior (1), Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

Comisia Electorală Centrală
Data limită de aplicare - 26.08.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea atribuției direcției privind gestionarea și dezvoltarea modulului SSI „Control Financiar”; publicarea și arhivarea rapoartelor financiare ale partidelor politice, grupurilor de inițiativă, concurenților electorali/participanților la referendum; elaborarea materialelor instructive.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Menținerea, actualizarea, dezvoltarea și perfecționarea modulului „Control Financiar” şi a altor produse informaționale relaționate cu acesta.
 2. Participarea la instruirea reprezentanților partidelor politice, concurenților electorali și participanților la referendum, cu privire la raportarea financiară prin intermediul modulului ”Control Financiar”.
 3. Colaborarea cu autoritățile administrației publice centrale și locale, inclusiv cu alte organe, în domeniul utilizării modulului ”Control Financiar” și participarea la actualizarea și mentenanța bazei de date destinate funcționării eficiente a modulului ”Control Financiar”. 
 4. Participarea la gestionarea controlului accesului la modulul ”Control Financiar” și la resursele informaționale publice ale acestuia, conform procedurilor de securitate cibernetică.
 5. Participarea la menținerea și asigurarea funcționării sistemelor de interoperabilitate ale altor autorități publice (Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Casa Națională de Asigurări în Medicină etc.), la procesarea informațiilor privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale ale concurenților electorali, ale participanților la referendum, inclusiv pe baza platformei M-Conect sau altor asemenea, inclusiv prin cooperarea în domeniul interoperabilității cu Agenția de Guvernare Electronică.
 6. Monitorizarea resurselor partidelor politice, ale concurenților electorali și ale participanților la referendum, inclusiv a paginilor web publice, pentru asigurarea identificării și/sau documentării cazurilor de încălcare a legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- Studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul tehnologiilor informaționale, al sistemelor de date, al matematicii aplicate sau în alte domenii similare;

- 1 an de experiență profesională în domeniul tehnologiilor informaționale;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- cunoștințe avansate de operare pe calculator (Microsoft Office);

- cunoștințe practice în managementul de date.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7620 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2008;
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016;
 • Legea privind accesul la informație nr.  982/2000;
 • Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017;
 • Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008;
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea privind partidele politice nr. 294/2007;
 • Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 2704/2019;
 • Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4401/2015;
 • Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă  pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4176/2020.