consultant superior al Direcției coordonare politici publice și integrare europeană , Direcția coordonare politici publice și integrare europeană

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Data limită de aplicare - 24.05.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 Contribuirea la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul Agriculturii și Industriei Alimentare, în domeniile ce ţin de competenţa Ministerului. Participarea la nivel de minister la procesul de elaborare și/sau revizuire a cadrului normativ pentru transpunerea legislației Uniunii Europene;

 

Salariul de funcție

De la 14400 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Coordonarea procesului de atragere a asistenței externe în domeniile de competență ale MAIA

 2. Asigurarea alinierii politicilor publice elaborate de subdiviziunile structurale ale aparatului central al ministerului la acquis-ul Uniunii Europene;

3. Asigurarea integrării în documentele de politici publice și documentele naționale de planificare a angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană;

4. Crearea și gestionarea bazei de date pentru asistența externă;

5. Promovarea proiectelor de asistență externă.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul economic, juridic, științe politice, relații internaționale

Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniul de activitate a direcției.

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B2-C2;

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail

Bibliografia concursului

 1. Legea nr.158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 3. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 112/2014 privind aprobarea Acordului de Asociere RM –UE;
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;
 6. Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice. 
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 561/2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare;

 

Surse de informare:

 1. www.e-LEX.md;
 2. www.monitorul.gov.md
 3. www. maia.gov.md.