Consultant superior, Reprezentanța Bălți

Oficiul Avocatului Poporului
Data limită de aplicare - 18.03.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuțiilor Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în teritoriul gestionat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

     1.  Examinarea și investigarea cererilor repartizate și a sesizărilor din oficiu, conform procedurii standardizate.

2.  Monitorizarea respectării drepturilor și libertăților omului, conform planului de activitate al Reprezentanței Bălți.

3.  Evidența datelor și analiza sistemică a cazurilor examinate/ investigate.

4.  Realizarea activităților de promovare a drepturilor și libertăților omului, precum și a Oficiului Avocatului Poporului în teritoriu.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

·   deține cetățenia Republicii Moldova;

·   posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

·   are capacitate deplină de exercițiu;

·   nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

·   este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;

·   are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul dreptului;

·   în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

·   nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

·   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

·   nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și al fișei postului:

Experiență profesională - minimum 1 an în domeniu

Cunoștințe:

·     legislația în vigoare;

·     standardele internaționale în domeniu drepturilor omului;

·     sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;

·     abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);

·     o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

·       analiză și sinteză;

·       înțelegere a problemelor sistemice;

·       întocmire de note/ rapoarte;

·       operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/ comportamente:

·     atenție la detalii;

·     spirit de inițiativă;

·     orientare spre respectarea valorii umane și a drepturilor omului, acceptarea diversității la locul de muncă;

·     tendință spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7620 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

·     Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

·     Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

·     Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale

·     Legea nr.82/2017 cu privire la integritate

·     Legea nr. 122/ 2018 privind avertizorii de integritate

·     Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale

·     Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

·     Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

·     Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul autorității publice

·      Legea nr. 52/ 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

·      Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015

 

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

·         Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului, nr.48/134 (Principiile de la Paris)

·         Principiile privind protecția și promovarea Instituției Ombudsman-ului (Principiile de la Veneția), Opinia Comisiei de la Veneția, nr.897/2017

·         Declarația Universală a Drepturilor Omului

·         Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

·         Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale

·         Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice

·         Convenția Internațională privind drepturile persoanelor cu dizabilități

·         Convenția Internațională privind drepturile copilului

·         Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

·         Carta socială Europeană (Revizuită)

·         Codul administrativ al Republicii Moldova

·         Codul penal al Republicii Moldova

·         Codul civil al Republicii Moldova

·         Codul de procedură penală al Republicii Moldova

·         Codul de procedură civilă al Republicii Moldova

·         Codul contravențional al Republicii Moldova

·         Codul de executare al Republicii Moldova

·         Codul familiei al Republicii Moldova

·         Codul funciar al Republicii Moldova

·         Codul muncii al Republicii Moldova

·         Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova