Consultant superior, Direcția politici publice și legislație

Oficiul Avocatului Poporului
Data limită de aplicare - 29.07.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuțiilor Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului prin asistarea acestora în procesul de perfecționare a politicilor publice/ legislației naționale în domeniul drepturilor și libertăților omului, în baza standardelor în domeniul drepturilor omului și a abordării bazate pe drepturile omului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Contribuirea la perfecționarea politicilor publice/actelor normative în vigoare și la asigurarea corelării proiectelor de politici publice/acte normative de complexitate medie cu standardele în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;
 2. Participarea la monitorizarea implementării documentelor de politici publice/actelor normative privind prevenirea încălcării şi asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor omului;
 3. Participarea la realizarea activităților de promovare a integrării abordării bazate pe drepturile omului în procesul de elaborare a politicilor publice şi a actelor normative în autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă;
 4. Participarea la realizarea sarcinilor complexe conform atribuțiilor Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul dreptului;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Experiență profesională - minimum 1 an în domeniu
Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/ comportamente:

 • atenție la detalii;
 • orientare spre respectarea valorii umane și a drepturilor omului, acceptarea diversității la locul de muncă;
 • tendință spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

 Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 • Legea nr.82/2017 cu privire la integritate
 • Legea nr. 122/ 2018 privind avertizorii de integritate
 • Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

Acte normative în domeniul autorității publice

 • Legea nr. 52/ 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

 • Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului (Principiile de la Paris)
 • Principiile privind protecția și promovarea Instituției Ombudsman-ului (Principiile de la Veneția)
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale
 • Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice
 • Convenția Internațională privind drepturile persoanelor cu dizabilități
 • Convenția Internațională privind drepturile copilului
 • Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
 • Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 • Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 • Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020