consultant superior , Secția coordonare politici publice și integrare europeană

Ministerul Culturii
Data limită de aplicare - 31.05.2024, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea coerenței și sinergiei dintre procesul de planificare și elaborare a documentelor de politici publice și a documentelor de planificare cu procesul bugetar

Salariul de funcție

De la 14400 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea în procesul de stabilire a priorităților de politici publice sectoriale, corelate cu volumul resurselor bugetare estimate, pe domeniile de competență;
 2. Elaborarea, actualizarea, monitorizarea și evaluarea, în comun cu subdiviziunea financiară al Ministerului, a Strategiilor sectoriale de cheltuieli și a programelor bugetare, în baza propunerilor prezentate de către subdiviziunile ministerului,
 3. Participarea la procesul de elaborare și asigurare a implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare, Programului Național de Dezvoltare, Planului Național de Aderare și asigurarea coerenței și sinergiei documentelor de politici publice și a documentelor de planificare cu procesul bugetar;
 4. Examinarea și avizarea proiectelor de documente de politici publice, ale actelor normative și altor documente, care conțin rezultatele evaluării impactului, monitorizării și evaluării politicilor publice;
 5. Participarea la procesul de monitorizare a respectării principiilor transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superiare de licență în domeniul administrației publice, economiei, politici publice sau relații internaționale.

Experienţă profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei și cadrului metodologic în domeniu;

- Cunoașterea aspectelor teoretice și practice în domeniul politicilor publice;

- Posedarea cunoștințelor în 1 – 2 arii de expertiză;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel Bl);

- Abilități de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail.

Abilităţi:

- abilităţi de analiză şi sinteză a datelor cantitative și calitative, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

- realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

- manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

- dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.

Atitudini/comportamente:

Responsabilitate, disciplină, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, autonomie în exercitarea sarcinilor, rezistență la efort și stres, respect față de oameni, punctualitate, diplomație, flexibilitate, toleranță, obiectivitate și exigență.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică de specialitate;
 4. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 5. Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare cu societatea civilă în procesul decizional;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 147/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Culturii;
 9.  Hotărârea Guvernului nr. 180/2024 cu privire la mecanismul de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere în cadrul acestui proces;
 10. Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 124/2023 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.