Consultant superior/consultantă superioară , Direcția politici în domeniul serviciilor sociale

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 03.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea și asigurarea implementării politicilor în domeniul serviciilor sociale.

Salariul de funcție

De la 14400 Lei (brut) valoarea fixă 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Analiza, coordonarea, elaborarea și promovarea politicilor şi cadrului normativ pe componenta sistemului de acreditare și inspecție socială în domeniul serviciilor sociale;
 2. Elaborarea politicilor de asistență socială în domeniul serviciilor sociale pe componenta protecției persoanelor vîrstnice și asigurării cu bilete de tratament balneo-sanatorial;
 3. Examinarea și coordonarea proiectelor de acte normative parvenite de la structurile teritoriale de asistență socială privind crearea serviciilor sociale adresate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate;
 4. Consultarea și oferirea suportului Agențiilor Naționale de Asistență Socială, autorităților administrației publice locale privind planificarea, organizarea și prestarea serviciilor sociale;
 5. Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială, prestatorilor de servicii sociale publici și privați privind implementarea cadrului normativ în domeniul serviciilor sociale și respectarea standardelor minime de calitate de către prestatorii de servicii sociale în domeniile de competență;
 6. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare/instruire a actorilor/instituțiilor implicate în procesul de implementare a cadrului legal, în domeniul de competență.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul drept, economie sau administrație publică.

Experienţă profesională:  1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1).

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale;

Legea nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;

Legea nr. 547/2003 asistenței sociale;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărîrea Guvernului nr. 1010/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional pentru asistenţa persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 232/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție și a Standardelor minime de calitate;

Hotărârea Guvernului nr. 800/2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale.