Consultant, Secția financiar - administrativă

Ministerul Justiției
Data limită de aplicare - 12.01.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea evidenţei decontărilor cu furnizorii de bunuri, lucrări și servicii şi veniturilor aferente mijloacelor colectate.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Efectuarea analizei utilizării corecte şi raţionale a mijloacelor financiare alocate pentru plata bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, conform prevederilor stipulate în contractele încheiate cu furnizori;     

2. Efectuarea decontărilor care apar în procesul executării contractelor încheiate cu furnizorii şi prestatorii de bunuri, lucrări şi servicii;

3. Efectuarea analizei cauzelor înregistrării creanţelor şi datoriilor cu termen de achitare expirat, pe fiecare tip de activitate;

4. Exercitarea controlului asupra executării prevederilor contractelor încheiate pentru livrarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor;

5. Elaborarea opiniei asupra proiectelor de acte, inclusiv acte normative, conform domeniilor de competență.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economico - financiar.

Experiență profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea cadrului normativ în domeniile de competență;
 • Cunoașterea politicilor și procedurilor în finanțe, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
 • Cunoștințe de operare/programare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat accesînd link-ul: http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=5417)

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 7350 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 integrității.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea contabilității nr.113/2007;
 • Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997;
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;
 • Ordinul ministrului finanțelor nr. 60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea;
 • Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară;
 • Ordinul ministrului finanțelor nr. 215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
 • Ordinul ministrului finanțelor nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Ordinul ministrului finanțelor nr. 121/2016 cu privire la modul de determinare și raportare a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate);
 • Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 317/2020 privind aprobarea Regulamentul cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e - Factura ”.