главный специалист, Отдел по работе с Республикой Турция и странами ЕС

Comitetul executiv al UTA Gagauzia
Data limită de aplicare - 10.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Установление сотрудничества между АТО Гагаузия, Республикой Турция и странами Европейского Союза

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Участие в подготовке нормативно-правовых актов, соглашений по вопросам развития межрегионального сотрудничества;
 2. Подготовка программ визитов делегаций в АТО Гагаузия, осуществление сбора необходимой информации для подготовки визитов,  составление отчетов по итогам проведенных мероприятий;
 3. Ведение реестра соглашений о межрегиональном сотрудничестве, а также договоров о побратимстве;
 4. Осуществление мониторинга реализации межрегиональных соглашений;
 5. Участие в подготовке и проведения брифингов, пресс-конференций и других мероприятий информационного характера Главного управления;
 6. Осуществление сбора информации для составления отчетов деятельности отдела. Подготавливает информацию о сотрудничестве АТО Гагаузия с  Республикой Турция и странами Европейского Союза;
 7. Ведет официальные переписки, осуществляет письменный и устный перевод (государственный, английский и русский языки).

 

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Гражданин Республики Молдова;
 • Высшее образование;

-Знание государственного и иностранного языков (знание государственного, английского и русского языка обязательно, знание других иностранных языков является преимуществом);

 • Имеет полную работоспособность;
 • Навыки пользования компьютером (Word, Exel, РР)

-В последние пять лет не было уволено с государственной должности в соответствии с пунктами а) и Ь) части (1) статьи 64 Закона РМ «О государственной должности и статусе государственного служащего» либо индивидуальный трудовой договор с кандидатом не был прекращен по дисциплинарным причинам;

-Не имеет непогашенных судимостей за умышленные преступления;

-Не лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания вследствие окончательного судебного приговора, которым установлен этот запрет.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5930 Lei

Bibliografia concursului

Библиография

 1. Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 года;
 2. Венская конвенция о дипломатических сношениях (принята 18.04.1961г.);
 3. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24.04.1963г.);
 4. Соглашение об ассоциации РМ-ЕС от 27.06.2014г.
 5. Закон РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»№ 344- XIII от 23.12.1994г.;
 6. Закон РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006г.;
 7. Закон РМ «О государственной должности и статусе государственного служащего» №158-XVI от 04.07.2008г.;
 8. Закон РМ «О Кодексе поведения государственного служащего» № 25 от 22.02.2008г.
 9. Закон РМ «О декларировании имущества и личных интересов» № 133 от 17.06.2016г.
 10. Закон РМ «О прозрачности процесса принятия решений» № 239 от 13.11.2008 г.
 11. Закон РМ «О международных договорах Республики Молдова» № 595 от 24.09.1999г.;
 12. Закон «О статусе дипломатических представительств иностранных государств в Республике Молдова» № 1134 от 04.08.1992г.;
 13. Постановление Парламента РМ «Об утверждении Концепции внешней политики Республики Молдова» N 368-XIII от 08.02.95г.
 14. Постановление Правительства «Об утверждении институциональной базы и механизма координирования и менеджмента внешней помощи» № 377 от 25.04.2018г.;
 15. Постановление Правительства «О введении в действие положений Закона о государственной должности и статусе государственного служащего №158-ХУ1от 04.07.2008 года» № 201 от 11.03.2009г.;
 16. Уложение Гагаузии (Гагауз Ери) № 28 XXX/I от 05.06.1998г.;
 17. Закон АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии»№31-ХХХШ1 от 09.071998г.
 18. Закон АТО Гагаузия «О Соглашениях об осуществлении АТО Гагаузия международных и внешнеэкономических связей» №16-X/IV от 27.02.2009г.;
 19. Положение о Главном управлении внешних связей Гагаузии, утвержденное Постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 7/12 от 04.06.2015г.
 20. Официальный протокол, составление программ мероприятий.
 21. Правила официальной и дипломатической переписки, деловой этикет.

          

Альтернативные источники:

 1. Orest Tarita, Protocol,ceremonial,eticheta (manual) Chisinau, 2006
 2. Tarfya, Orest, Tratat de protocol și comportament civilizat, Chisinau, 2007.
 3. Burian, Alexandru, Introduce in practica diplomatic și iprocedura internațională, Chisinau, 2000.