Inspector principal al Secției achiziții şi administrare a Direcției logistică şi administrare  (fpsse)

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 23.03.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul funcţiei:
Dirijarea şi asigurarea organizării procesului de alimentare a angajaților prin intermediul cantinei Centrului, precum şi aplicarea politicilor/legislației în domeniul achiziții publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază ale funcţiei:
1.Asigurarea procesului de organizare şi dirijare a personalului cantinei Centrului, în vederea executării la nivel înalt a obligaţiilor funcţionale;
2.Elaborarea propunerilor privind planificarea şi achiziţionarea produselor alimentare şi agricole, utilajelor, echipamentelor, veselei şi a altor bunuri necesare pentru buna funcţionare a cantinei, precum şi asigură perfectarea documentelor zilnice de evidenţă contabilă a materiei prime şi de realizare a bucatelor consumatorilor;
3.Supravegherea şi exercitarea controlului întru soluţionarea problemelor ce ţin de asigurarea integrităţii patrimoniului mobil, mijloacelor fixe şi bunurilor materiale de mică valoare din gestiune, asigurarea cerinţelor sanitaro-igienice în acestea, precum şi utilizarea cu maximă economie a resurselor termoelectrice, apei, altor resurse şi valori ale insituţiei;
4. Asiguarea respectării de către angajaţii din subordine a normelor tehnologice, de evidenţă contabilă, precum şi a reglementărilor sanitaro-igienice de transportare, recepţie, depozitare (păstrare), valorificare şi prelucare a materiei prime şi preparatelor de prelucrare, pregătire şi realizare a bucatelor către consumatori prevăzute de legislaţia din domeniul alimentaţiei publice;
5. Asigurarea instruirii profesionale a efectivului antrenat în activitatea cantinei, precum şi pe problemele ce ţin de protecţia şi tehnica securităţii muncii;
6. Implementarea şi aplicarea politicilor/legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice;
7.Participarea la desfășurarea acțiunilor speciale în sediile clădirilor Centrului sau adiacentului acestora (acțiuni antitero, în cazul situațiilor excepționale, etc), precum și la măsurile sau acțiunile de urmărire penală pe cazurile penale din competința instituției în cadrul unor operațiuni complexe, în cazul imposibilității acoperirii numerice cu ofițerii de investigații sau ofițerii de urmăruire penală a măsurilor și acțiunilor ce se impun.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia persoanelor care, la data angajării, deţin grad special.
Studii: superioare în domeniul alimentației publice.
Experienţă profesională: 5 ani de experienţă profesională în domeniul alimentaţiei publice.
Cunoştinţe: 
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet. 
Abilităţi: abilităţi de organizare a lucrului în echipă, analiză şi sinteză, capacităţi de expunere în scris a gândului, abilităţi de comunicare, planificare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică: https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) poate fi înlocuit (vezi varianta electronică: : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf

  - cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități -

  Personal, prin poștă sau email .

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 1104 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu priviere la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  
 • Legea nr. 296 din 21.12.2017 privind cerinţele generale de igienă a produselor alimentare;
 •  HG cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr. 1209 din 08.11.2007;