Inspector principal al Serviciului politici anticorupţie în cadrul Direcţiei generale prevenirea corupţiei

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 11.03.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea procesului de elaborare, monitorizare şi implementare a Strategiei naţionale anticorupţie şi a altor documente de politici anticorupţie la nivel naţional.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea procesului de elaborare şi modificare a Strategiei naţionale anticorupţie şi a planurilor de acţiuni de implementare a Strategiei, precum şi participarea la elaborarea altor documente de politici anticorupţie;
 2. Elaborarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare a realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie şi a actelor care vizează activitatea Grupurilor de Monitorizare;
 3. Acordarea consultaţiilor şi asistenţei metodologice instituţiilor implicate în implementarea Strategiei naţionale anticorupţie şi asigurarea transparenţei activităţilor desfăşurate în procesul de implementare a Strategiei;
 1. Organizarea şedinţelelor şi întocmirea actelor interne, pe marginea desfăşurării şedinţelor Grupurilor de Monitorizare a Strategiei;
 2. Participă la organizarea anuală a Conferinţei naţionale anticorupţie, a meselor rotunde şi diferitor întruniri conform domeniului de competenţă;
 3. Participarea la desfăşurarea acţiunilor speciale în sediile clădirilor Centrului sau adiacentului acestora (acţiuni antitero, în cazul situaţiilor excepţionale, etc.), precum şi la măsurile sau acţiunile de urmărire penală pe cauzele penale în cadrul unor operaţiuni complexe, în cazul imposibilităţii acoperirii numerice cu ofiţerii de investigaţii sau ofiţerii de urmărire penală a măsurilor şi acţiunilor ce se impun.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic, administraţiei publice şi economie;

Experienţă profesională: 5 ani de experienţă profesională.
Cunoştinţe: 
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea activităţii speciale de investigaţii;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. Abilităţi: aptitudini de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică: https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) poate fi înlocuit (vezi varianta electronică: 

  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf

  - cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică https: //cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 • Legea nr.l 104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
 • Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 cu privire la integrităte;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
 • Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
 • Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017, privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020.
 • Hotărârea Guvernului nr.664 din 30.08.2013, cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie.

Hotărârea Guvernului nr.676 din 29.08.2017, privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2018-2020.