Inspector principal , Serviciul Supraveghere și Conformitate

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Data limită de aplicare - 20.10.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea activității de supraveghere și conformare la prevederile legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Monitorizarea entităților raportoare privind respectarea prevederilor, raportarea activităților sau tranzacțiilor, asigurarea confidențialității, prezentarea informației de către entitățile raportoare, asigurarea controlului intern, respectarea măsurilor asiguratorii;

- Verificarea şi constatarea corectitudinea aplicării de către entitățile raportoare a prevederilor cu privire la aplicarea măsurilor de precauție, aplicarea măsurilor de precauție sporită, măsurilor de precauție simplificată păstrarea datelor, programelor interne ale entităților raportoare şi instrucțiunilor emise;

- Constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului și inițiază proceduri de aplicare a sancțiunilor;

- Inițierea, participarea şi desfășurarea instruirii entităților raportoare şi organelor cu funcție de supraveghere ale entităților raportoare privind implementarea prevederilor legislației privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;

- Înaintarea demersurilor către organele competente cu privire la  înlăturarea cauzelor şi condițiilor ce nu permit realizarea eficientă a politicilor şi programelor naționale în domeniu;

- Examinarea demersurilor, solicitărilor şi propunerilor parvenite de la entitățile raportoare şi organele de supraveghere;

- Solicitarea aplicării măsurilor de precauție în funcție de riscul asociat anumitor clienți, produse, servicii, jurisdicții şi relații de afaceri;

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a), b) şi f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice funcției: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul juridic sau economic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe:

 • cunoașterea legislației aplicabile în domeniul de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), preferabil limba engleză;
 • utilizarea calculatorului: Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, EXCEL – nivel avansat, PowerPoint), navigarea pe Internet.

Abilități: planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: capacitate de concentrare, de gestionare eficientă a timpului, de a sesiza aspecte relevante, integritate, profesionalism, atitudine principială în relațiile cu oamenii, corectitudine, seriozitate, creativitate, disciplină, responsabilitate, inițiativă, desfășurarea activităților în mod etic, reputație ireproșabilă, dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni, nr. 26, MD-2005, mun. Chișinău.

  Nedepunerea unuia dintre documentele solicitate în termenul solicitat atrage după sine respingerea dosarului de concurs.


   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal
 • Alte modalități -

Salariul pe funcție

De la 11750 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul administrativ;
 • Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 integrității;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Ordin nr. 15/2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor;
 • Ordin nr. 16/2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului;
 • Ordin nr. 17/2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic;
 • Ordin nr. 18/2018 privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Ordin nr. 50/2020 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control a entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.