INSPECTOR PRINCIPAL , Directia supraveghere tehnică și control securitatea industrială instalații sub presiune mecanisme de ridicat și cazane

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 20.12.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea respectării, de către operatorii obiectivelor industriale potențial periculoase cu utilizarea instalațiilor sub presiune, mecanismelor de ridicat și cazanelor, a cadrului normativ din domeniile securității industriale și supravegherii pieței privind conformitatea utilajelor/obiectelor industrial periculoase, prin efectuarea controalelor de stat, pentru protejarea proprietății terților și a mediului ambiant de eventuale avarii și de consecințele acestora. Participarea la elaborarea politicilor în domeniul securității industriale.

Salariul de funcție

De la 9920 Lei (brut) + trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă + spor lunar în mărime de 1300 lei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea controlului și supravegherii tehnice de stat în scopul verificării condițiilor de securitate pentru lucrările de proiectare, construcție-montare, reglare, exploatare, diagnosticare tehnică, extindere, reconstrucție, reutilare tehnică, conservare și lichidare a instalațiilor sub presiune, mecanismelor de ridicat și cazanelor, precum și a respectării de către operatori/persoanele juridice specializate a prevederilor cadrului normativ din domeniul securității industriale;
 2. Emiterea prescripțiilor agentului economic privind înlăturarea încălcărilor cerințelor prevăzute de cadrul normativ din domeniul securității industriale și verificarea executării efective a acestora;
 3. Constatarea contravențiilor, examinarea cauzelor contravenționale și aplicarea sancțiunilor în domeniu, în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 4. Suspendarea temporar sau interzicerea utilizării instalației sub presiune, mecanismelor de ridicat sau cazanelor în cazul nerespectării cadrului normativ din domeniul securității industriale și în condițiile în care exploatarea în continuare a acestuia poate provoca avarii sau poate crea un pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea angajaților și a populației;
 5. Verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor și incidentelor produse la obiectivele industriale precum și a suficienței măsurilor întreprinse în corespundere cu rezultatele acestor cercetări;
 6. Participarea în comisiile pentru recepția și darea în exploatare a instalațiilor tehnice;
 7. Participarea la pregătirea și atestarea specialiștilor și personalului în domeniul securității industriale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul în domeniul tehnic sau inginerie;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul aferent funcției.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani în domeniu;

Cunoștințe:

 • legislaţia în domeniul securității industriale a instalațiilor sub presiune, mecanismelor de ridicat și cazanelor;
 • politicile şi procedurile eficiente de supraveghere tehnică de stat şi supraveghere a pieţei, precum şi practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • standardele naționale și internaționale aplicabile;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, de a lua decizii în timp real și de a face recomandări bine fundamentate pentru a asigura conformitatea și calitatea, elaborare de recomandări în domeniul de competență, comunicare eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 218 din 24.10.2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 4. Legea nr.151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase;
 5. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 506 din 05.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de  securitate privind exploatarea ascensoarelor;
 7. NRS 35-03-97:2008: Cerințe de securitate industrială la construirea și exploatarea inofensivă a escalatoarelor;
 8. NRS 35-03-59:2003 Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte;
 9. NRS 35-03-70:2006 Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte;
 10. NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune;
 11. NRS 35-03-96:2008 Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor;
 12. NRS 35-03-73:2006 Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).

 

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/