INSPECTOR PRINCIPAL , Direcția supraveghere tehnică și controlul calității construcției drumurilor și producerii articolelor pentru construcții

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 20.12.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea respectării legislației și reglementărilor normativ-tehnice din domeniul construcției drumurilor și producerii articolelor pentru construcții prin efectuarea controalelor de stat al calității lucrărilor de construcție a drumurilor, la întreprinderile producătoare/importatoare sau care pun la dispoziție pe piață articole de construcții și la laboratoarele de încercări în domeniu.

Salariul de funcție

De la 9920 Lei (brut) + trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă + spor lunar în mărime de 1300 lei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Verificarea respectării legilor, standardelor, normelor în domeniul construcției drumurilor și producerii articolelor pentru construcții de către autoritățile publice locale, unitățile economice și persoanele fizice, precum și asigurarea implementării recomandărilor oferite;
 2. Participarea la elaborarea politicilor publice și actelor normative conform domeniilor de competență;
 3. Efectuarea controlului de stat al calității lucrărilor de construcție a drumurilor prin inspectarea lucrărilor de construcții, reparații, reabilitări a drumurilor aflate în fază de concepere, proiectare, construire și exploatare și constatarea încălcărilor, în baza producerii standard de operare aprobată;
 4. Efectuarea controalelor atât la întreprinderile producătoare/importatoare  sau care pun la dispoziție pe piață materiale și articole pentru construcții și la laboratoarele de încercări în domeniu, cu constatarea încălcărilor;
 5.  Evidența prescripțiilor emise și monitorizarea înlăturării neconformităților depistate în cadrul controalelor planificate și inopinate;
 6. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în aplicarea cadrului normativ în domeniile calității construcției drumurilor și calității procedurii materialelor și articolelor pentru construcții;
 7. Examinarea petițiilor din sfera de activitate a Direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul construcții, inginerie civilă, tehnologiei sau știința materialelor;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul aferent funcției.

Experiență profesională: cel puțin 2 an în domeniu;

Cunoștințe:

 • legislaţia în domeniu;
 • tehnologii de construcție și gestionarea proiectelor de construcții;
 • politicile şi procedurile eficiente în domeniul controlul calității și al siguranței produselor;
 • specificații tehnice ale produselor/echipamentelor individuale de protecție;
 • utilizarea echipamentelor și a instrumentelor de testare;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, de a lua decizii în timp real și de a face recomandări bine fundamentate pentru a asigura conformitatea și calitatea, elaborare de recomandări în domeniul de competență, comunicare eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 509 din 22.06.1995, drumurilor;
 3. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 218 din 24.10.2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 5. Lege nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 6. Legea nr. 235 din 01.12.2011, privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;
 7. Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.