INSPECTOR PRINCIPAL , Direcția supraveghere tehnică şi control în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 20.12.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Controlul și supravegherea lucrărilor în domeniul topogeodeziei, cartografiei, geoinformaticii și prospecțiunilor tehnice. Participarea la elaborarea actelor normative din domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii.

Salariul de funcție

De la 9920 Lei (brut) + trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă + spor lunar în mărime de 1300 lei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea documentelor de politici și acte normative din domeniul construcțiilor și urbanismului, precum și a documentelor de dezvoltare strategică și planificare a Inspectoratului, în special privind stabilirea obiectivelor și acțiunilor referitoare la activitățile din domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformatică;
 2. Efectuarea controlului de specialitate privind respectarea reglementărilor normative la executarea lucrărilor din domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii în baza procedurii standard de operare aprobată;
 3. Evidența întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor și altor agenți economici care efectuează lucrările topografo-geodezice și cartografice pe teritoriul Republicii Moldova;
 4. Executarea supravegherii nivelului tehnic și calitativ al lucrărilor topografice, geodezice și a ridicărilor topografice la rețelele inginerești și lucrărilor cadastrale;
 5. Executarea supravegherii nivelului tehnic și calitativ al lucrărilor cartografice și geoinformatice efectuate de persoane fizice și juridice;
 6. Participarea în cadrul Comisiei de recepție de stat a lucrărilor topografo-geodezice finisate, și cartografice efectuate conform comenzii de stat, ținerea evidenței punctelor geodezice și participarea la recepția lucrărilor ajunse în următoarele faze determinate ale construcției: trasarea axelor clădirii pe teren, planșeul la cota 0.000 și planșeul ultimului nivel autorizat;
 7. Constatarea contravențiilor, examinarea cauzelor contravenționale și aplicarea sancțiunilor în domeniu, conform prevederilor Codului Contravențional.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licență sau echivalente în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul aferent funcției.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani în domeniu;

Cunoștințe:

 • legislaţia în domeniu;
 • politicile în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii, practicile pozitive naționale și de peste hotare în domeniu;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • programe software utilizate în geodezie, cartografie și geoinformatică: MapInfo, AutoCAD, Credo, ArcGIS, QGIS, Leica Geo Ofice.

Abilități: planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, elaborare de recomandări în domeniul de competență, comunicare eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 218 din 24.10.2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică;
 5. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 6. Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 999 din 28.08.2006 cu privire la sistemul de împărțire pe foi şi nomenclatura hărţilor şi planurilor topografice în Republica Moldova,

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/