INSPECTOR PRINCIPAL , Direcția evaluarea riscurilor, planificare, consultanță și monitorizare

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 28.11.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situații:

 • la planificarea anuală a controalelor;
 • la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat;
 • la identificarea soluției optime cu privire la petiția depusă la Inspectorat sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Inspectoratului;
 • la elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care ar trebui incluse în listele de verificare;
 • în cazul planificării strategice a activității sale de control;
 • în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător.

Salariul de funcție

De la 9920 Lei (brut) + trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă + spor lunar în mărime de 1300 lei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Generalizarea informațiilor și pregătirea graficului de controale de stat în domenile de competență atribuite, în baza analizei și evaluării criteriilor de risc conform Metodologiilor aprobate de Guvern;
 2. Evaluarea notelor de motivare, verificarea legalității, oportunității și motivării acțiunilor de control inopinat efectuate de inspectorii din cadrul Inspectoratului, la inițierea controalelor inopinate, inclusiv aprecierea necesității intervenției inopinate prin control de stat;
 3. Coordonarea și supravegherea acțiunilor de introducere a informațiilor în Registrul de stat al controalelor, conform procedurilor stabilite;
 4. Îndeplinirea semestrială a supravegherii interne a legalității controalelor efectuate în condițiile legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 5. Întocmirea și asigurarea publicării pe pagina electronică și în Registrul de stat al controalelor a rapoartelor periodice despre activitatea de control efectuată pe durata anului și rezultatul acestei activități, modul de executare a planurilor de control și nivelul de atingere a obiectivelor trasate și a indicatorilor de performanță prestabiliți;
 6. Elaborarea criteriilor de stabilire a gradului de risc şi actualizarea permanentă a acestora în dependență de încălcările depistate;
 7. Efectuarea vizitelor de consultanță la persoanele ce desfășoară activitate de întreprinzător, persoane fizice, autorități publice.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licență sau echivalente în domeniul în domeniul ingineriei, drept sau audit.
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul aferent funcției.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani în domeniu;

Cunoștințe:

 • legislaţia națională și internațională în domeniu;
 • politici și proceduri în domeniul juridic;
 • сunoașterea domeniului de management strategic și tactic;
 • politicile şi procedurile eficiente, precum și practicile pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj.

Abilități: de a planifica, a organiza, a coordona, a controla activitatea, de a lucra cu informaţia, de a comunica eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 218 din 24.10.2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 464 din 23.05.2018, pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 01.08.2018, cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență ale Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/