INSPECTOR PRINCIPAL , Direcția supraveghere tehnică şi control în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi calităţii în construcţii

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 10.04.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea respectării legislației și reglementărilor normativ-tehnice din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și calității în construcții prin coordonarea procesului de efectuare a controalelor de stat. Coordonarea procesului de participare la elaborarea actelor normative din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și calității în construcții.

Salariul de funcție

De la 12500 Lei (brut) - trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă în domeniu, spor lunar - 1300 lei, spor pentru performanță de până la 10%.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea controlului de stat al componentelor sistemului calității în construcții, controlului implementării documentației de amenajare a teritoriului și urbanism și a controlului de stat al calității lucrărilor de construcție;
 2. Solicitarea efectuării expertizelor tehnice ale construcțiilor în cazul în care acestea prezintă risc de avariere și în cazul în care construcțiile prezintă pericol, interzicerea exploatării acestora, precum și intervenția în cazurile de accidente tehnice la construcțiile aflate în exploatare sau în fază de execuție;
 3. Constatarea contravențiilor, examinarea cauzelor contravenționale și aplicarea sancțiunilor în domeniu, în conformitate cu prevederile Codului Contravențional al RM nr. 218/2008, precum și emiterea prescripțiilor privind înlăturarea încălcărilor cerințelor prevăzute de cadrul normativ din domeniul construcțiilor și urbanismului, verificarea executării efective a acestora;
 4. Examinarea și constatarea cazurilor de execuție a construcțiilor neautorizate sau intervențiilor neautorizate la construcțiile existente și solicitarea sistării lucrărilor până la luarea deciziei definitive, în cazul depistării lucrărilor neautorizate;
 5. Participarea la lucrările comisiilor de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente finanțate din contul mijloacelor bugetului de stat, la recepția construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din mijloace financiare proprietate privată, în cazurile prevăzute de cadrul normativ și la recepția lucrărilor ajunse în următoarele faze determinate ale construcției: trasarea axelor clădirii pe teren, planșeul la cota 0.000 și planșeul ultimului nivel autorizat;
 6. Exercitarea controlului asupra postutilizării construcțiilor și corectitudinii gestionării deșeurilor provenite din construcții și demolări;
 7. Înaintarea către comisia de atestare a propunerilor privind sistarea valabilității sau anularea certificatelor de atestare tehnico-profesională a responsabililor tehnici, diriginților de șantier, proiectanților, verificatorilor de proiecte și a altor specialiști implicați în procesul de construcție.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licență sau echivalente în domeniul urbanism, arhitectură, inginerie civilă;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul aferent funcției.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani în domeniu;

Cunoștințe:

 • legislaţia în domeniu;
 • tehnologii de construcție și gestionarea proiectelor de construcții;
 • practicile de construcții sustenabile;
 • strategiile de amenajare a teritoriului;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, elaborare de recomandări în domeniul de competență, comunicare eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 218 din 24.10.2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 5. Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 6. Legea nr. 721 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 7. Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;
 8. Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 9. Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe;
 10. Legea nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/