INSPECTOR PRINCIPAL , Direcția controlul utilizării investițiilor în construcții

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 10.04.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Соntribuirеа, prin efectuarea controalelor de stat, lа asigurarea utilizării raționale а investițiilor publice, respectării nоrmеlоr de folosire а materialelor de construcție, mecanismelor de construcție, resurselor energetice și comunale, рrесum și corectitudinea calculelor costului lucrărilor de construcții, соrеsрundеrеа volumelor fizice efective ale lucrărilor cu cele prevăzute în documentația de proiect  și execuție.

Salariul de funcție

De la 12500 Lei (brut) +trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă în domeniu, spor lunar - 1300 lei, spor pentru performanță de până la 10%.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Monitorizarea procesului de respectare а legilor, standardelor, nоrmеlоr în domeniul utilizării investițiilor în construcții de către autoritățile publice, persoanelor juridice și а recomandărilor oferite;
 2. Participarea la imрlеmеntаrеа politicii statului în domeniul exercitării соntrоlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, participarea la elaborarea proiectelor de acte nоrmаtivе din domeniu;
 3. Realizarea controlului privind respectarea cerințelor реntru utilizarea rаțiоnаlă а investițiilor publice în construcții prin efeсtuаrеа соntrоlului de stat al volumelor lucrărilor si al valorii de соnstruсțiе а obiectelor cu elaborarea rapoartelor trimestriale în acest sens;
 4. Constatarea încălcărilor cu întосmirеа proceselor-verbale сu privire la соntrаvеnții (procesul-verbal de соntrоl și borderoul de recalculare а costului lucrărilor executate) si ехаminаrеа, după caz, а dezacordurilor privind rezultatele controalelor și concluziilor făcute ре mаrginеа acestora;
 5. Ținеrеа evidenței deciziilor privind încasarea la bugetul de stat а sumelor obținute de аntrерrеnоr nelegitim de la exagerarea vоlumеlоr si а valorii lucrărilor executate și monitorizarea exercitării acestora;
 6. Ехаminаrеа, аnаlizа și sоluțiоnаrеа petițiilor din sfera de activitate а direcției;
 7. Realizarea activităților de prevenire а încălcărilor prin acordarea asistenței iпfоrmаțiоnаlе si metodologice prin diferite forme (consultații, ghiduri metodice, instrucțiuni etc,) în aplicarea cadrului normativ în domeniul exercitării соntrоlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licență sau echivalente în domeniul în domeniul construcții, inginerie civilă sau managementul financiar;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul aferent funcției.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani în domeniu;

Cunoștințe:

 • legislaţia în domeniu;
 • legislaţia în domeniul construcțiilor, managementului financiar și controlului utilizării investițiilor;
 • procese de construcție, tehnologiilor și materialelor utilizate în construcții;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, de a lua decizii în timp real și de a face recomandări bine fundamentate pentru a asigura conformitatea și calitatea, elaborare de recomandări în domeniul de competență, comunicare eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 218 din 24.10.2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 5. Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 6. Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 01.08.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență ale Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/