Inspector principal , Serviciul Supraveghere și Control

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Data limită de aplicare - 18.03.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea activității de supraveghere și control a entitatilor raportoare din domeniul de competență Serviciului, cu privire la modul de implementare a obligațiilor conform legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
 

Salariul de funcție

De la 12250 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Supravegherea entităților raportoare privind respectarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

- Participarea la procedura de control, constatarea și examinarea faptelor ce constituie încălcări conform Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;

- Verificarea și constatarea corectitudinii aplicării de către entitățile raportoare a prevederilor Legii nr.308/2017, programelor proprii ale entităților raportoare și instrucțiunilor emise;

- Examinarea demersurilor, solicitărilor și propunerilor parvenite de la entitățile raportoare și organele cu funcții de supraveghere, în conformitate cu Legea nr.308/2017;

- Înaintarea demersurilor către organele competente cu privire la  înlăturarea cauzelor şi condițiilor ce nu permit realizarea eficientă a politicilor şi programelor naționale în domeniu;

- Organizarea și participarea la  instruirile entităților raportoare și organelor cu funcție de supraveghere ale entităților raportoare privind implementarea prevederilor Legii nr. 308/2017;

- Solicitarea entităților raportoare, precum și, după caz, altor autorități și instituții publice competente să aplice măsuri de precauție în funcție de riscul asociat anumitor clienți, produse, servicii, jurisdicții și relații de afaceri.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a), b) şi f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice funcției: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul juridic sau economic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniu juridic, economic sau în domeniul specific de activitate.

Cunoștințe:

 • cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finantarii terorismului;
 • cunoașterea avansată a principiilor de funcționare a sistemului financiar bancar, nebancar și profesii de specialitate;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), preferabil limba engleză;
 • utilizarea calculatorului: Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, EXCEL – nivel avansat, PowerPoint), navigarea pe Internet.

Abilități: planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: capacitate de concentrare, de gestionare eficientă a timpului, de a sesiza aspecte relevante, integritate, profesionalism, atitudine principială în relațiile cu oamenii, corectitudine, seriozitate, creativitate, disciplină, responsabilitate, inițiativă, desfășurarea activităților în mod etic, reputație ireproșabilă, dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul administrativ;
 • Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 integrității;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Ordin nr. 21/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile supravegheate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Funcții publice similare

Cancelaria de Stat

Consultant superior în Direcția afaceri europene, Biroul pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - știință, tehnologii, societate informațională, politici în domeniul audiovizualului, educație, tineret, cultură și sport).

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - politici sociale, egalitate în șanse, angajare în câmpul muncii și sănătate publică)

Cancelaria de Stat

Consultant superior în Direcția afaceri europene, Biroul pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - politica industrială și antreprenorială, sectorul minier și al materiilor prime, turismul, protecția consumatorului, dreptul societăților comerciale, guvernanță corporativă și sistem de impozitare).

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - agricultură și dezvoltare rurală, pescuit, politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional)

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - dialog economic, management finanțe publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraudă)