Inspector principal , Direcția control geologic și resurse funciare

Inspectoratul pentru Protecția Mediului
Data limită de aplicare - 21.05.2024, 14:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Controlul de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului, asigurarea respectării normelor şi regulilor privind efectuarea lucrărilor legate de folosirea subsolului, stabilite de actele legislative şi normative în vigoare.

Salariul de funcție

De la 8890 Lei (brut) + Sporul lunar în valoare fixă

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Exercitarea controlului de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului la sectoarele de subsol atribuite în folosinţă către beneficiari cu asigurarea respectării de către beneficiarii subsolului a actelor legislative şi normative ce reglementează relaţiile în ceea ce priveşte folosirea şi protecţia subsolului, precum şi a documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect.
 2. Exercitarea controlul geologic privind calitatea şi eficacitatea lucrărilor de cercetare geologică a subsolului.
 3. Elaborarea propunerilor şi materialelor privind limitarea, suspendarea ori încetarea dreptului de folosinţă asupra subsolului în cazul nerespectării regulilor şi normelor la folosirea lui.
 4. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, instrucţiunilor tehnice, normelor şi regulilor în domeniul cercetării, folosirii şi protecţiei subsolului.
 5. Întocmirea rapoartelor şi informaţiilor periodice.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul geologiei şi mineritului.

Experiență profesională: Minimum 2 ani în domeniul geologiei şi mineritului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecției mediului;
 • Cunoaşterea politicilor şi practicilor în domeniul protecției mediului;
 • Cunoaşterea de operare la computer: Word, Excel, Pover Point, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare de decizii, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

                                                          ACORD

  privind exprimarea consimțământului pentru verificare de către

  autoritățile de integritate (SIS, CNA și ANI)

   

  Subsemnatul/a_______________________________________________________

  IDNP__________________________        Bl__________________________________

  Data eliberare _________________Of__________ Adresa_____________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  prin acest acord, candidez la funcția publică de conducere_____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ și îmi exprim consimțământul pentru verificarea datelor de către autoritățile de integritate: SIS, CNA și ANI;

  candidez la funcția publică de execuție____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ și îmi exprim consimțământul pentru verificarea datelor de către autoritățile de integritate: CNA și ANI.

   

  Am  primit un exemplar

   

   

  Semnătura

   

  Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   

   

   

   

  Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Codul contravențional al RM nr. 218 din  24.10.2008;
 2. Codului subsolului nr.3 din 02.02.2009;
 3. Codul funciar nr.828 din 25.12.1991;
 4. Hotărârea Guvernului nr.646 din 20.07.2010 cu privire la aprobarea listei substanțelor minerale utile de importanță națională.
 5. Legea nr.158–XVI din 04.07. 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 6. Legea nr.1515-XII din 16.05.1993 privind protecția mediului înconjurător;
 7. Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.