INSPECTOR PRINCIPAL (domeniul securitate industrială a obiectivelor de alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale) , Direcția teritorială supraveghere tehnică și control Nord

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 28.11.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea respectării, de către operatorii obiectivelor industriale potențial periculoase a cadrului normativ din domeniile securității industriale a obiectivelor de alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale, și supravegherii pieței privind conformitatea utilajelor/obiectelor industrial periculoase, prin efectuarea controalelor de stat, pentru protejarea proprietății vieții, sănătății sau bunurilor oamenilor, și a mediului ambiant de eventuale avarii și de consecințele acestora. Participarea la elaborarea politicilor, normelor și regulilor de securitate din domeniul securității industriale a obiectivelor de alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale.

Salariul de funcție

De la 9920 Lei (brut) + trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă + spor lunar în mărime de 1300 lei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea  controlului şi întocmirea procesului verbal de control pe domeniul supravegherii tehnice de stat privind respectarea de către toţi agenţii economici, care activează la obiectele industriale periculoase, a cerinţelor de securitate la efectuarea lucrărilor, respectării cerinţelor de păstrare, utilizare şi evidenţă a obiectelor industriale periculoase și al obiectivelor social-comunale în domeniul alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale;
 2. Efectuarea controlului caracteristicilor produselor în cadrul controalelor planificate și inopinate la distribuitorii și producătorii (importatorii) de produse prin verificări ale documentaţiei în domeniul alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale şi, unde este cazul, efectuarea prelevării și examinării mostrelor de produse şi încercării de laborator în baza unor eşantioane adecvate;
 3. Verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor şi incidentelor produse la obiectelor industriale periculoase în domeniul alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale, precum şi a suficienţei măsurilor întreprinse în corespundere cu rezultatele acestor cercetări;
 4. Eliberarea prescripțiilor privind suspendarea lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale în domeniul alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale, cu perfectarea setului de documente corespunzător pentru instanţa de judecată;
 5. Participarea în comisiile pentru recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase în domeniul alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale;
 6. Constatarea și întocmirea proceselor - verbale cu privire la contravenții în domeniul de activitate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnic sau inginerie;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul aferent funcției.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani în domeniu;

Cunoștințe:

 • legislaţia națională și internațională în domeniul securității industriale a obiectivelor de alimentare cu gaze și transport prin conducte magistrale;
 • politicile şi procedurile eficiente de supraveghere tehnică şi control, supravegherea pieţei, precum şi practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • standardele naționale și internaționale aplicabile;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: Planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, de a lua decizii în timp real și de a face recomandări bine fundamentate pentru a asigura conformitatea și calitatea, elaborare de recomandări în domeniul de competență, comunicare eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
 5. Legea nr. 592 din 26.09.1995 privind transportul prin conducte magistrale;
 6. Legea nr. 151 din  09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1104 din 14.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural;

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/