Inspector, Secția Analiză Operațională

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Data limită de aplicare - 18.03.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Întreprinderea măsurilor conform competenţei întru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
 
 

Salariul de funcție

De la 9525 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Primirea, analizarea, prelucrarea și transmiterea organelor competente a informațiilor privind activitățile și tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni predicat şi de finanțare a terorismului, prezentate de entitățile raportoare, precum și altă informație relevantă obținută în temeiul Legii nr. 308/2017;

- Elaborarea notelor şi rapoartelor analitice în conformitate cu instrucțiunile interne;

- Efectuarea investigațiilor financiare, cu acumularea informațiilor suficiente din bazele de date, surse publice, precum și solicitarea informațiilor de la entitățile raportoare, serviciile cu competențe similare din alte țări (jurisdicții), în limitele competențelor deținute;

- Informarea organelor de drept competente imediat ce au fost  stabilite suspiciuni cu privire la spălarea banilor, finanțarea terorismului sau despre alte infracțiuni ce s-au soldat cu obținerea bunurilor ilicite, precum şi Serviciul Informații şi Securitate în partea ce ține de finanțarea terorismului;

- Acordarea suportului informațional organelor de drept, organelor cu funcții de supraveghere, Agenției Servicii Publice și serviciilor  cu competențe similare din alte țări (jurisdicții).

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a), b) şi f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare, de licenţă în domeniul juridic sau economic.
 
Cunoştinţe:

 • cunoașterea legislației aplicabile în domeniul de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), preferabil limba engleză;
 • utilizarea calculatorului: Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, EXCEL – nivel avansat, PowerPoint), navigarea pe Internet.

Abilităţi: planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, autoinstruire, motivare, aplanare a situațiilor de conflict, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.
 
Atitudini/comportamente: capacitatea de concentrare, gestionare eficientă a timpului, integritate, profesionalism, respect față de colegi și alți funcționari cu care relaționează, spirit de echipă, corectitudine, creativitate, disciplină, loialitate, responsabilitate, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, rezistență la efort și stres, dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 integrității;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Ordin nr. 15/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor;
 • Ordin nr. 16/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului;
 • Ordin nr. 23/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic și indicelor de risc privind persoanele expuse politic;
 • Ordin nr. 34/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea beneficiarului efectiv.

Funcții publice similare

Cancelaria de Stat

Consultant superior în Direcția afaceri europene, Biroul pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - știință, tehnologii, societate informațională, politici în domeniul audiovizualului, educație, tineret, cultură și sport).

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - politici sociale, egalitate în șanse, angajare în câmpul muncii și sănătate publică)

Cancelaria de Stat

Consultant superior în Direcția afaceri europene, Biroul pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - politica industrială și antreprenorială, sectorul minier și al materiilor prime, turismul, protecția consumatorului, dreptul societăților comerciale, guvernanță corporativă și sistem de impozitare).

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - agricultură și dezvoltare rurală, pescuit, politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional)

Cancelaria de Stat

Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - dialog economic, management finanțe publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraudă)