Inspector superior , Inspecția pentru Protecția Mediului Cimișlia

Inspectoratul pentru Protecția Mediului
Data limită de aplicare - 13.04.2023, 14:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea controlului și supravegherii de stat în domeniul protecției mediului și utilizarea resurselor naturale în limitele unității administrativ teritoriale ale subdiviziunii, în baza obiectivelor stabilite. 

Salariul de funcție

De la 6960 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea politicii de mediu, programelor, planurilor naționale și  locale de acțiuni, a legislaţiei în domeniul protecției mediului şi utilizării resurselor naturale.
 2. Exercitarea controlului și supravegherii de stat în domeniul protecției mediului și folosirii raționale a resurselor naturale.
 3. Constatarea faptelor ilicite din domeniul protecției mediului.
 4. Calcularea și recuperarea prejudiciilor și altor obligații pecuniare, rezultate din modul de conformare cerințelor cadrului normativ de mediu și funcționării principiului „poluatorul plătește”.
 5. Reprezentarea intereselor Inspecției în limita împuternicirilor acordate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau master, în domeniul protecției mediului, ecologiei, biologiei, juridice.

Experienţă profesională: Minim 1 an în domeniul protecției mediului sau funcției similare.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecției mediului;
 • Cunoaşterea politicilor şi practicilor în domeniul protecției mediului;
 • Cunoaşterea de operare la computer: Word, Excel, Pover Point, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare de decizii, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind exprimarea consimțămîntului pentru verificare de către autoritățile de integritate

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Declarație pe proprie răspundere

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Codul contravențional al RM nr. 218 din  24.10.2008;
 2. Legea nr.158–XVI din 04.07. 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 3. Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 4. Legea nr.1515-XII din 16.05.1993 privind protecția mediului înconjurător;
 5. Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile;
 6. Legea nr.440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecție a apelor rîurilor şi bazinelor de apă;
 7. Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.