INSPECTOR SUPERIOR (în domeniul controlul calității și al siguranței produselor) , Direcția teritorială supraveghere tehnică și control Sud

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 20.12.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea respectării de către autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, precum și persoanele fizice, a cerințelor esențiale pentru grupurile de produse din domeniile atribuite Inspectoratului, în vederea realizării supravegherii de stat și controlului calității și al siguranței produselor, contribuind astfel la protejarea sănătății și siguranței utilizatorilor și consumatorilor, prevenind accidentele și incidentele legate de produsele nesigure sau de calitate scăzută.

Salariul de funcție

De la 9500 Lei (brut) + trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă + spor lunar în mărime de 1300 lei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea controlului caracteristicilor produselor în cadrul controalelor planiflcate și inopinate la distribuitorii și producătorii (importatorii) de produse prin verificări ale documentației și, unde este cazul, efectuarea prelevării și examinării mostrelor de produse și încercării de laborator în baza unor eșantioane adecvate;
 2. Întocmirea proceselor - verbale de control privind rezultatele controlului;
 3. Întocmirea prescripțiilor privind înlăturarea neconformităților depistate la efectuarea controlului;
 4. Întocmirea prescripțiilor privind suspendarea temporară a punerii pe piață/comercializării produselor în cazurile în care nu sunt conforme cu cerințele esențiale;
 5. Monitorizarea acțiunilor agenților economici privind retragerea de pe piață și/sau de rechemarea produselor pentru care s-au emis prescripții de retragere și/sau de rechemare, privind distrugerea (nimicirea) produselor periculoase de pe piață;
 6. Constatarea și întocmirea proceselor - verbale cu privire la contravenții.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licență sau echivalente, în domeniul în domeniul ingineriei, tehnologiei sau știința materialelor;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj;
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul aferent funcției.

Experiență profesională: cel puțin 1 ani în domeniu;

Cunoștințe:

 • legislaţia în domeniu;
 • politicile şi procedurile eficiente în domeniul controlul calității și al siguranței produselor, precum și a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: Planificare, organizare, control, evaluare, analiză și sinteză, elaborare de recomandări în domeniul de competență, comunicare eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 218 din 24.10.2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare;
 5. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor*;
 6. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 7. Legea nr. 721 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 8. Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 Cu privire la asigurarea calității construcţiilor;
 10.  Hotărîrea Guvernului nr.  285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/