Ofiţer de investigaţii al Direcţiei teritoriale "Centru"

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 24.02.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Desfăşoară nemijlocit activităţi în scopul depistării, contracarării şi curmării infracţiunilor de corupţie, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, folosind tactica şi măsurile speciale de investigaţii, reieşind din specificul şi liniile de activitate patronate ale secţiei. Execută prevederile stipulate în Regulamentul Direcţiei, exercitării întocmai a atribuţiilor de serviciu menţionate în fişa de post.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Desfăşurarea nemijlocită a activităţii de descoperire a infracţiunilor de corupţie, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, reieşind din specificul de activitate a direcţiei şi liniile patronate, cu aplicarea tacticelor, forţelor, mijloacelor şi măsurilor speciale de investigaţie;

2. Respectarea legislaţiei în vigoare, a disciplinei executorii şi de serviciu, respectarea conspiraţiei şi a regimului secret;

3. Asigurarea protecţiei şi păstrarea informaţiei care constituie secret de stat, bancar şi comercial, datelor cu caracter personal, precum şi a altor secrete apărate prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuţiilor;

4. Participarea la intervenţiile speciale şi alte măsuri cu caracter investigativ sau operativ, conform direcţiilor de activitate ale Centrului. 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;
Studii: Superioare în domeniul juridic
Experienţă profesională: Specializare în domeniul juridic
Cunoştinţe:-  cunoaşterea legislaţiei şi cadrului normativ în domeniul de competenţă;
-  cunoaşterea domeniului managementului;
-  cunoaşterea domeniului activităţii speciale de investigaţie;
-  cunoaşterea limbii de stat; - cunoştinţe de operare la calculator (Acces, Word, Excel, Internet, programe aplicative specializate etc.) Abilităţi: aptitudini de lucru cu informaţia, planificare, organizare, adoptarea deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, autoinstruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică :  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  -  Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf şi https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
- Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
- Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017;
- Legea Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2012;
- Legea Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
- Legea nr.100  din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii;
- Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
- Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
 - Hotărârea Guvernului nr.664 din 30.08.2013, cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie.