Ofiţer superior de urmărire penală al Direcţiei investigaţii financiare în cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 06.04.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: are drept scop realizarea sarcinii procesului penal şi anume recuperarea bunurilor infracţionale şi efectuarea investigaţiilor financiare paralele.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Efectuarea investigațiilor financiare paralele în cauzele penale. Acordarea sprijinului practic și metodic la efectuarea investigațiilor financiare paralele efectivului Direcției.

- Indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală şi Legii privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

- Întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele.

- Asigurarea legalităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a disciplinei executorii şi de serviciu.

- Asigurarea protecţiei şi păstrarea informaţiei care constituie secret de stat, bancar şi comercial, protecţia datelor cu caracter personal sau a datelor urmăririi penale.

- Efectuarea serviciului diurn (24/24) în cadrul Centrului în cadrul grupei operative conform graficului aprobat, precum şi participarea la desfăşurarea acţiunilor speciale în sediile clădirilor instituţiei sau adiacentului acestora.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;
Studii: superioare juridice.
Experienţă profesională:  3 ani de experienţă profesională în domeniul juridic. Cunoştinţe: 
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea activităţii speciale de investigaţii;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.  Abilităţi: aptitudini de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică :  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  -  Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf şi https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
- Convenţia ONU împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007;
- Convenţia penală privind corupţia, ratificată prin Legea nr.428-XVdin 30.10.2003;
- Convenția Națiunilor Unite împotriva Criminalității Transnaționale Organizate, ratificată prin Legea R.Moldova nr.15-XV din 17.02.2005
- Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
- Legea nr. 985-XV din 18.04.2002 Codul penal al Republicii Moldova;
- Legea nr. 122-XV din 14.03.2003 Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

- Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
- Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;

- Legea nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală;
- Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii;
- Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
- Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
- Legea integrităţii, nr. 82 din 25.05.2017;
- Hotărârea Guvernului nr. 684 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate);

- Hotărârea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
- Hotărârea Guvernului nr.664 din 30.08.2013, cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie.