șef adjunct al Direcției diseminare și comunicare,

Biroul Național de Statistică
Data limită de aplicare - 03.06.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Monitorizarea continuă a comunicării dintre BNS și publicul larg prin intermediul mass-media, prin asigurarea cunoașterii atitudinii presei pentru luarea deciziilor corecte, acordând asistență jurnaliștilor pentru o înțelegere mai bună a specificului activității BNS și facilitarea accesului acestora la informație.

Salariul de funcție

De la 17850 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea, actualizarea şi implementarea strategiei şi a procedurilor de diseminare și comunicare a informaţiilor statistice.

2. Organizarea și desfășurarea activităților cu impact asupra publicului, asigurarea unui dialog proactiv cu mass-media din Republica Moldova.

3. Coordonarea activităţii editoriale şi de diseminare a informaţiei statistice a BNS.

4. Promovarea culturii statistice pentru publicul larg, comunicarea prin intermediul rețelelor de socializare.

5. Coordonarea activităților de îmbunătățire a comunicării interne, în special prin intermediul platformei Intranet.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul comunicării, jurnalismului sau alte domenii conexe.
 • Experienţă profesională – minimum 3 ani în domeniile relevante funcției.
 • Cunoștințe:

- cunoașterea legislației naționale în domeniu;

- cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare și scriere (nivelul B2);

- abilități de utilizare a calculatorului - Word, Excel, Power Point, Internet.

 • Abilități și aptitudini necesare: capacitate de analiză, comunicare, lucru în echipă, inițiativă, creativitate, inteligență, responsabilitate, comportament etic și integritate profesională.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe;

Acte normative de specialitate:

 • Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială;
 • Hotărârea Guvernului nr. 935/2018 privind la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică.

Surse de informare:

How to improve statistical literacy: A guide for statistical organizations. Making Data Meaningful, Part 4

A guide to communicating with the media. Making Data Meaningful, Part 3

A guide to presenting statistics. Making Data Meaningful, Part 2

A guide to writing stories about numbers. Making Data Meaningful, part 1