Șef adjunct direcție Direcția politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelor , Direcția politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelor

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Data limită de aplicare - 16.08.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la dezvoltarea  domeniului construcțiilor și locuințelor prin elaborarea și promovarea politicilor de stat și a actelor normative din acest domeniu întru realizarea optimă a obiectivelor ministerului.

Salariul de funcție

De la 24270 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea și promovarea politicilor (strategiilor, programelor, etc.) pentru dezvoltarea sectorului construcțiilor și a industriei materialelor de construcții.

2.  Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative în vederea optimizării proceselor de obținere a actelor permisive în construcții.

 3. Elaborarea și promovarea politicilor și actelor normative în domeniul protecției și reducerii riscului seismic asupra construcțiilor, precum, și pentru sporirea rezistenței la schimbările climatice a construcțiilor.

4. Participarea în activitatea Comisiei pentru consultații și negocieri colective la nivel de ramura construcții.

5. Monitorizarea activității Consiliului de experți în construcții creat în cadrul ministerului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul materialelor de construcții, construcțiilor industriale și civile, tehnologiei materialelor și articolelor de construcții, economiei și managementul în construcții.

Experiență: 4 ani experiență profesională în domeniul funcției, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea legislației și actelor normative în domeniu;
 • Cunoașterea actelor legislative și normative internaționale în domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, nivel B2;
 • Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: - de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte legislative și normative, soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr.75/2015 cu privire la locuințe;

Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu;

Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;

Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Hotărârea Guvernului nr. 329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții

Hotărârea Guvernului nr. 361/1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor

Hotărârea Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii

Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

https://ednc.gov.md/

https://www.legis.md/

https://midr.gov.md/