Șef adjunct direcție/șefă adjunctă direcție , Direcția politici de asigurare a egalității de gen

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 10.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la asigurarea elaborării, promovării, monitorizării și evaluării politicilor în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați, prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie, precum și reabilitării victimelor infracțiunilor.

Salariul de funcție

De la 26400 Lei (brut) valoarea fixă 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea procesului de elaborare și promovare a cadrului normativ în domeniile asigurării egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie, asistenței și protecției victimelor traficului de ființe umane, reabilitării victimelor infracțiunilor;
 2. Coordonarea implementării documentelor de politici și cadrului normativ în domeniile de competență ale direcției;
 3. Coordonarea activităților de organizare a Campaniilor naționale informaționale pe domeniile de competență ale direcției;
 4. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative ale autorităților publice centrale prin prisma  abordării complexe a egalității de gen;
 5. Elaborarea informațiilor sectoriale pe marginea rapoartelor naționale periodice la tratatele internaționale ratificate de către Republica Moldova;
 6. Asigurarea monitorizării implementării cadrului normativ și recomandărilor Comitetelor specializate ONU și CoE pe domeniile de competență ale Direcției, inclusiv a proceselor de integrare europeană pe domeniul de competență a Direcției;
 7. Asistarea șefului în procesul de realizare a atribuțiilor Direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii : Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu drept, economic, social.

Experiența profesională: 3 ani de experiență profesională în domeniu, experiența managerială constituie un avantaj.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B2.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității;

Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

Legea nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor;

Legea nr. 113/2020 pentru modificarea unor acte normative;

Hotărârea de Guvern nr. 228/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire;

Hotărârea de Guvern nr.1200/2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie;

Hotărârea de Guvern nr. 129/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie;

Hotărârea Guvernului nr. 182/2022 pentru aprobarea Programului de creare și dezvoltare a Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind implementarea acestuia.