șef al Direcției recensăminte

Biroul Național de Statistică
Data limită de aplicare - 16.10.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea misiunii și obiectivelor Biroului Național de Statistică în domeniul recensămintelor.

Salariul de funcție

De la 14870 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, planurile de acțiuni și proiectele bugetelor cu privire la organizarea recensămintelor populației, locuințelor și agricole în Republica Moldova.

2. Coordonarea procesului elaborării programului de recensămînt și consultarea chestionarelor.

3. Acordarea asistenţei metodologice şi organizatorice centrelor regionale pentru statistică privind organizarea şi efectuarea recensămintelor în teritoriu.

4. Coordonarea prelucrării, diseminării și promovării rezultatelor recensămintelor.

5. Reprezentarea intereselor BNS în ţară şi străinătate în domeniul recensămintelor. Managementul direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic, drept, tehnic, administrație publică sau alte domenii conexe.
 • Experienţă profesională – minimum 3 ani în domeniile relevante funcției.
 • Cunoștințe:

-cunoașterea legislației naționale în domeniul statisticii oficiale și a recensământului;

-cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B2);

 • Abilități și aptitudini necesare: abilități manageriale, gândire critică,  analiză, comunicare, luare de decizii, inițiativă, creativitate, inteligență, responsabilitate, comportament etic și integritate profesională, abilități de utilizare a calculatorului- Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Atitudini/comportamente: integritate, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen, deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă, iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice etc.).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială;
 • Legea nr.231/2022 privind recensământul populației și al locuințelor
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea integrității nr.82/2017;
 • Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 935/2018 privind la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică.
 • Hotărârea Guvernului nr.951/2022 cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2024.