șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Data limită de aplicare - 22.07.2021, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, exercitarea controlului și supravegherii de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor în domeniile de competență, pentru a asigura un nivel înalt de supraveghere și protecţie mediului, a intereselor publice, siguranța ecologică a statului și altor valori ocrotite legislație.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1.     1) exercită conducerea Inspectoratului;
      2) coordonează şi controlează activitatea subdiviziunilor organului central și a subdiviziunilor teritoriale și a altor structuri, în cazul creării acestora;
      3) organizează și implementează sistemul de management financiar și de control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiunea Inspectoratului;

      4) distribuie obligațiile şi stabilește responsabilitățile șefilor de direcții,  secții şi servicii ale Inspectoratului şi subdiviziunilor lui teritoriale și aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul organului central al Inspectoratului și ale subdiviziunilor sale teritoriale;

     5) aprobă instrucțiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri şi alte dispoziții specifice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor personalului Inspectoratului;
     6) aprobă planurile anuale de activitate ale Inspectoratului și ale subdiviziunilor teritoriale;

     7) reprezintă interesele Inspectoratului în relațiile cu organele de stat, persoanele juridice şi fizice la nivel național şi internațional;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de master sau echivalente în domeniile: ecologie, științe biologice, protecția mediului,  management, juridice.

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniile vizate, preferabil experienţă managerială de cel puțin doi ani.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2)

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei entităţi;

Posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a unei instituţii.

Posedă competenţe de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi informaţionale a unei instituţii

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea practicilor în domeniul elaborării documentelor de politici.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

  - Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-   Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

- Codul Subsolului nr. 3/2009;                                                                                       

- Codul Silvic nr. 887/1996;

- Legea nr.1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător;

- Legea nr. 239/2007 regnului vegetal;

- Legea nr.1422/1997 privind protecţia aerului atmosferic ;

- Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică;

- Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

- Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

- Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia        

  aprobată prin HG nr. 301/2014;                 

- Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului   

   Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;

- Hotărîrea Guvernului nr. 548/2018 „Cu privire la organizarea și funcționarea         

   Inspectoratului pentru Protecția Mediului;