șef al Serviciului cooperare instituțională , Serviciul cooperare instituțională

Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor
Data limită de aplicare - 15.07.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea activităților de cooperare internă și externă ale instituției cu autoritățile publice și societatea civilă,  în scopul preluării celor mai bune practice în domeniul protecției consumatorilor, încheierii acordurilor de colaborare autoritățile publice din Republica Moldova,  organizațiile internaționale și proiectele atrase și derulate.   

Salariul de funcție

De la 12500 Lei (brut) minim

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Organizarea managementului activității Serviciului.

2. Coordonarea procesului de cooperare  şi  comunicare eficientă a Inspectoratului cu autoritățile publice,  reprezentanții societății civile, organizații internaționale.

3.Menținerea unui dialog permanent atât pe plan intern cu instituțiile  naționale cât și pe plan  extern cu reprezentanții organizațiilor internaționale, referitor la  progresele înregistrate în domeniul protecției consumatorilor și supravegherii pieței.

4.Asigurarea şi monitorizarea implementării programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor colaborînd cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Elaborarea rapoartelor calitative şi analitice privind acordurile de colaborare încheiate cu autoritățile publice din Republica Moldova,  organizațiile internaționale și proiectele atrase și derulate.

5.Coordonarea informației și datelor plasate pe pagina web a autorității, inclusiv asigurarea desfășurării evenimentelor la care participă conducerea.

6. Înregistrarea și gestionarea încălcărilor transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare de licență sau echivalente – relații internaționale, juridice.

Experienţă profesională: - 1,5 ani de experiență profesională în domeniu. 

 Cunoştinţe:

- în științele comunicării;                                      

-în domeniul cooperării internaționale și interinstituționale;

-cunoașterea limbii engleze - nivel B2

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ;

- Legea nr.105 -XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;

- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;

- Hotărârea Guvernului nr.466 din 06 iulie 2022 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor;

- Hotărârea Guvernului 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova;

- Hotărârea Guvernului nr.442 din 17.07.2015  pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internationale;