Șef al Serviciului informare și comunicare cu mass-media , Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 27.02.2024, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Monitorizarea comunicării dintre Ministerul Educației și Cercetării și mass-media prin asigurarea cunoașterii atitudinilor presei pentru luarea deciziilor corecte, acordând asistență jurnaliștilor pentru o înțelegere mai bună a specificului ministerului. Coordonarea planificării eforturilor instituției, orientarea lor spre oferirea gradului necesar de transparență pentru mijloacele de informare în masă și facilitarea accesului la informație.

Salariul de funcție

De la 18900 Lei (brut) și alte sporuri/plăți conform legislației în vigoare

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Conducerea, planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității, precum și implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Serviciului.
 2. Elaborarea concepției și obiectivelor comunicării organizaționale ale ministerului.
 3. Asigurarea transparenței activității ministerului și organizarea evenimentelor publice cu participarea conducerii ministerului.
 4. Gestionarea imaginii publice a ministerului atât pe plan intern, cât și extern, prin diversificarea mijloacelor de comunicare.
 5. Monitorizarea atitudinii mass-media privind activitatea ministerului în vederea adoptării unor decizii corecte a instituției și sporirea încrederii din partea presei.
 6. Informarea publicului, mass-mediei, diferitor instituții, organizații, în mod oportun și complet, despre activitatea ministerului, precum și oferirea informațiilor la solicitare.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă/masterat sau echivalente  în domeniul comunicării, jurnalismului, relațiilor publice.

Experiență profesională: 1,5 ani de experiență profesională  în domeniu.
Cunoștințe:

- cunoașterea legislației în domeniul accesului la informație;

- cunoașterea politicilor și procedurilor în relațiile cu publicul,  precum și a practicilor pozitive în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

Acte normative în domeniul specific funcției:

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

Legea presei nr. 243/1994

Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010

Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007

Hotărârea Guvernului cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale nr. 1211/2010

Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (redacţie nouă), poate fi accesat la adresa

http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/fisiere/Cod_deontologic_al_jurnalistului_din_Republica_final.pdf

Ghid de bune practice jurnalistice. Protecția minorilor în mass-media, poate fi accesat la adresa

http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/3-Ghid-_protectia_minorilor-ROM.pdf

Ghid de stil cu norme etice pentru jurnaliști, poate fi accesat la adresa 

http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/ghid_final.pdf