Șef al Serviciului , diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Data limită de aplicare - 14.05.2024, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea eficientă și orientată spre rezultat a activității în conformitate cu domeniile de competență repartizate.

Salariul de funcție

De la 16650 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea elaborării obiectivelor și planului de lucru al serviciului

2.  Coordonarea tuturor aspectelor legate de comunicarea externă a MAE și a conducerii MAE 

3. Asigurarea prezenței reprezentantului Serviciului la toate evenimentele publice cu implicarea MAE

4. Asigurarea diseminării comunicatelor de presă

5. Organizarea periodică a briefingurilor pentru jurnaliști în probleme de actualitate ale politicii externe și ale activității MAE

6. Planificarea și asigurarea realizării interviurilor scrise și TV cu conducerea MAE / offline-uri cu presa

7. Exercitarea rolului de purtător de cuvânt al MAE

8. Acordarea comentariilor de presă: telefonic, interviuri scrise, TV, radio, etc, cu coordonarea prealabilă cu conducerea MAE

9. Asigurarea implementării conforme a ghidului pentru comunicare publică și diplomație digitală

10. Redactarea, aprobarea și implementarea altor documente conceptuale ale MAE în materie de comunicare

11. Gestionarea secretariatului echipei taskforce pentru comunicare

12. Participarea la întrevederile conducerii MAE

13. Efectuarea controlului asupra îndeplinirii tuturor obligațiunilor funcționale de către colaboratorii serviciului

14. Examinarea și ordonarea pregătiri răspunsurilor în termen la solicitările de informație din partea presei din țară și de peste hotare.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Cunoașterea limbii române şi a limbii engleze şi/sau a limbii franceze la nivel avansat (nivel B1), cunoașterea altor limbi va fi un avantaj (prezentarea certificatelor şi/sau adeverințelor respective este obligatorie);
 • 3 ani de experiență profesională în domeniu;
 • Studii: superioare, de licenţă sau echivalente și masterat, în domenii: relații internaționale, științe politice sau comunicare.
 • Cunoştinţe: 
 • Cunoașterea teoriei și practicii comunicării și a relațiilor internaționale;
 • Cunoașterea științelor politice;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, rețele sociale: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. CV (europass);
  2. Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova

 

Acte normative în domeniul  relaţiilor internaţionale  şi în domeniul de specialitate

  • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18 aprilie 1961;
  • Legea privind serviciul diplomatic nr. 761/2001;
  • Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
  • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 359/95 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a jurnaliștilor străini în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 38-39 din 14.07.95;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale;
  • Legea Nr. 148 din 09-06-2023 privind accesul la informațiile de interes public