șef direcție Centrul de  Sănătate Publică Hîncești (cu statut de direcție)

Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Data limită de aplicare - 05.08.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: Asigurarea managementului activității Centrului de Sănătate Publică (în continuare Centru), prin coordonarea procesului de implementare la nivel local a  politicilor statului în domeniul de competență: supravegherea de stat în sănătate; promovarea și protecția sănătății; monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul deservit.
 
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Înaintarea în adresa autorităților publice locale a propunerilor privind
 • Organizarea și dirijarea activității Centrului;
 • Asigurarea planificării activității Centrului;
 • Asigurarea implementării la nivel teritorial a Programelor naționale în domeniul sănătății;
 • executarea legislației sanitare;
 • Monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul deservit
 • Asigurarea realizării planurilor de dezvoltare social și economică la nivel local;
 • Acordarea ajutorului consultativ specialiştilor din sistemul de sănătate, învățământ, altor departamente şi organizaţii, populaţiei în probleme de promovarea sănătăţii;
 • Sesizarea autorităților publice locale privind situația în domeniul sănătății publice în teritoriul deservit;
 • Dezvoltarea strategiilor de comunicare în diferite aspecte ale promovării modului sănătos de viață

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice;
 • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 5 ani
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar.
 • Categorii de atestare, confirmate documentar.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point 
 • Asigurarea prezentării informațiilor periodice Inspectorului sanitar de stat din teritoriu și conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență.
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției în domeniul respectării legislației sanitare la nivel teritorial, cu prezentarea informațiilor periodice Inspectorului Sanitar de Stat din teritoriu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului

 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 
 • Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
 • Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
 • Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
 • Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 • Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică
 • Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor
 • Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
 • Legea 278/2007 privind controlul tutunului
 • Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 • Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008