şef, Secţia management economico-financiar şi al patrimoniului, Direcţia educaţie

Aparatul preşedintelui raionului Drochia
Data limită de aplicare - 22.02.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea menţinerii şi consolidării managementului economico-financiar şi al patrimoniului Direcţiei educaţie, contribuind la atingerea obiectivelor, în conformitate cu cadrul normativ, stabilind măsuri de eficientizare a activității

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea propunerilor de buget ale institutiei;
 2. Coordonarea activităţii elaborării propunerilor de buget, monitorizarea executării de către instituţiile de învăţământ publice cu statut de persoană juridică;
 3. Asigurarea organizării evidenţei contabile;
 4. Asigurarea aplicării cadrului juridic în vederea realizării achiziţiilor publice de bunuri/servicii și lucrări;
 5. Asigurarea realizării procesului de raportare, intercorelat cu procesele de elaborare şi executare a bugetului;
 6. Asigurarea controlului asupra implementării şi realizării eficiente şi eficace în cadrul secției a obligaţiunilor funcţionale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Are o vechime în activitatea financiară de cel puţin 5 ani.
2. Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe paza art.86 alin (1) lit.k), o) din
Codul Muncii al Republicii Moldova.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  - copia carnetului de muncă /autentificat/
  - curriculum vitae;
  - certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
  - acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova
- Codul Muncii al Republicii Moldova
- Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului
public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea nr. 133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale
- Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
- Legea nr.270 din 14 decembrie 2018 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar
- Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
- Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a
candidaţilor la funcţii publice

- Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
- Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
- Hotărârea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”
- Hotărârea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia.

- Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Nr. 270 din 14.12.2018
- Legea privind contabilitatea și raportarea financiară Nr. 287 din  15.12.2017
- Legea contabilităţii  Nr. 113 din  27.04.2007