ȘEF SECȚIE, CONTABIL-ȘEF , Secția financiar-administrativă

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 10.04.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Menținerea și consolidarea managementului financiar și bugetar al Inspectoratului

Salariul de funcție

De la 13880 Lei (brut) + trepta de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă în domeniu, spor lunar - 1300 lei, spor pentru performanță de până la 10%.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Planificarea, coordonarea, organizarea și controlul activității Secției financiar-administrative, inclusiv prin implementarea principiilor sistemului de control intern managerial și dezvoltarea unei culturi organizaționale orientată spre rezultate și integritate;
 2. Participarea la elaborarea politicilor publice și actelor normative, conform domeniilor de competență ;
 3. Planificarea cheltuielilor ce ţin de întreţinerea Inspectoratului. Coordonarea activităţilor privind organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu actele normative în vigoare;
 4. Participarea la elaborarea propunerilor de buget a Inspectoratului în conformitate cu normele metodologice şi indicaţiile Ministerului Finanțelor;
 5. Dirijarea organizării corecte a evidenţei contabile şi a sistemului de dări de seamă;
 6. Participarea la elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu, inclusiv prin estimarea costurilor măsurilor/politicilor conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor;
 7. Întocmirea şi prezentarea în termenii stabiliţi a rapoartelor financiare și a dărilor de seamă  lunare, trimestriale şi anuale către Ministerul Finanțelor, Biroul Naţional de Statistică, Serviciul Fiscal de Stat.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul contabilitate, economie, finanțe publice.
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului, managementului financiar, politici fiscale

Experiență profesională: cel puțin 2 ani în domeniu, obigatoriu în funcție publică

Cunoștințe:

 • legislaţia națională în domeniu;
 • politici și proceduri în domeniul financiar;
 • management strategic al resurselor umane;
 • politicile şi procedurile eficiente de personal, practicile pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: de a planifica, a organiza, a coordona, a controla activitatea, de a motiva, a instrui personalul, de a lucra cu informaţia, de a comunica eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
 3. Legea nr.113 din 27.04.2007 contabilității;
 4. Legea 131 din 03.07.2015 privind achizitii publice;
 5. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 7. Hotărârea Guvernului nr.433 din 15.07.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare;
 8. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemului bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 9. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificația bugetară;
 10. Ordinul  Ministerului Finanțelor nr. 60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/