Șef secție în cadrul direcției , Secția metodologii și reglementări, Direcția administarea corporativă, metodologii și reglementări

Agenția Proprietății Publice
Data limită de aplicare - 30.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței metodologice și informaționale în domeniul administrării corporative a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, asigurării integrității și valorificării patrimoniului public, aflat în gestiunea economică a întreprinderilor de stat și societăților comerciale, cât și perfecționării cadrului normativ aferent

Salariul de funcție

De la 13050 Lei (brut) spor lunar în valoare fixă 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

-  Asigurarea asistenței metodologice şi informaționale la elaborarea şi implementarea planurilor de dezvoltare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, precum şi valorificarea patrimoniului public (înstrăinarea, gajarea, casarea, transmiterea în locațiune sau comodat) al persoanelor juridice enumerate

-  Elaborarea/participarea la elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative aferente domeniului administrării corporative a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu cota statului în capitalul social.

-  Asigurarea elaborării actelor normative interne (regulamente, instrucțiuni, metodologii) aferente domeniilor administrării corporative a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu cota statului în capitalul social.

-  Coordonarea stabilirii indicatorilor de performanță pentru administratorii întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu cota statului în capitalul social.

-  Asigurarea managementului Secției. Coordonarea perfectării, ținerii și actualizării Registrului riscurilor în cadrul Secției, precum și coordonarea documentării proceselor operaționale de bază din domeniile de competență ale Secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii

Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic, finanțe, administrare publică

Experiență profesională

2 ani de experiență profesională în domeniu

Cunoștințe

 • cunoașterea legislației Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administrației publice;
 • cunoștințe în domeniul economic, juridic, administrare publică;
 • cunoașterea procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naționale şi de peste hotare în domeniu;
 • cunoașterea legislației Republicii Moldova, ce reglementează activitatea întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital public sau majoritar public;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivelul B1;
 • operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, e-management, altele.

 Abilități

 • de planificare, organizare şi  coordonare a activităților;
 • de analiză a datelor și lucru cu informația;
 • de soluționare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • de comunicare eficientă (verbal şi în scris);
 • de aplanare a situațiilor de conflict;
 • de lucru în echipă și motivare a personalului;
 • orientare spre rezultat;
 • elaborare a documentelor, monitorizare, control și evaluare;
 • de luare a deciziilor și argumentare.

Atitudini/comportamente

 • integritate;
 • responsabilitate, punctualitate și obiectivitate;
 • respect, diplomație şi disciplină;
 • flexibilitate, rezistență la efort şi stres;
 • corectitudine şi operativitate;
 • spirit de observație, receptivitatea ideilor noi și creativitate;
 • tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • conduită morală şi profesională;
 • discreție și amabilitate.

Responsabilități

 • are obligația de a respecta prevederile legislației privind funcția publică și statutul funcționarului public, legislației muncii și altor acte normative în domeniul de activitate;
 • are obligația de a respecta Regulamentul intern al Agenției, Regulamentul de activitate al Direcției și alte acte normative interne;
 • are obligaţia, de a realiza sarcinile și atribuțiile stipulate în prezenta fișă de post, în strictă conformitate cu legislația;
 • are obligația de a examina, în termen și calitativ, documentele date spre executare și acțiunile din planul de activitate al Direcției;
 • responsabil de asigurarea managementului Secției, inclusiv de organizarea, coordonarea și monitorizarea  activității Secției;
 • asigurarea controlului intern managerial;
 • să promoveze în cadrul Agenției Proprietății Publice cultura organizațională bazată pe valori general umane, responsabilitate socială şi relații de muncă armonioase;
 • asigură protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea potrivit legii;     
 • să nu admită fapte care ar putea leza imaginea şi integritatea Agenției.

Împuterniciri

 • să solicite, în condițiile legii, de la subdiviziunile interioare ale Agenției, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice şi de la entitățile în care Agenția exercită funcția de fondator / deținător de acțiuni (părți sociale), informații şi alte documente necesare realizării sarcinilor şi atribuțiilor ce îi revin;
 • să reprezinte, în baza delegării împuternicirilor, Agenția Proprietății Publice, în relațiile cu alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și cu organizații internaționale și neguvernamentale, în domeniul său de competență;
 • să înainteze propuneri pentru îmbunătățirea activității Secției în legătură cu realizarea sarcinilor şi atribuţiilor sale;
 • dreptul de a participa în grupuri, comisii sau în alte echipe de lucru;
 • dreptul de a participa la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde, vizite de lucru organizate în republică şi peste hotare, în domeniul său de competență;
 • dreptul de a colabora cu organizaţii sindicale, cu alte asociații profesionale, legal constituite.

Alte informații

 • activitatea desfășurată impune protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a confidențialității acestora potrivit legii;
 • șeful secției este substituit de către unul din consultanții principali sau superior, desemnat prin ordin;
 • șeful secției poate substitui pe șeful direcției sau pe șeful adjunct al Direcției administrare corporativă, metodologi și reglementări;
 • șeful secției, în cazul absenței motivate a unuia dintre consultanți principali/superior sau specialist principal, repartizează proporțional sarcinile acestuia între toți angajații secției.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Legea nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
 • Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;
 • Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
 • Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată;
 • Legea insolvabilității nr. 149/2012;
 • Codul civil
 • Codul administrativ