Șef Serviciu Juridic

Consiliul Raional Fălești
Data limită de aplicare - 23.05.2019, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activităţii Preşedintelui raionului şi Aparatului  acestuia, respectarea uniformă a legislaţiei de către autoritatea executivă a Consiliului raional.
 
Sarcinile de bază:

 • Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului juridic;
 • Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
 • Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
 • Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional inițiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necesitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
 • Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenția Achiziții Publice, Procuratură, etc;
 • Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
 • Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional și Președintelui raionului;
 • Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.
 • Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  • Studii superioare –licențiat în drept.
  • experienţă profesională de minim 1 an  în domeniu, preferabil în serviciul public.
  • abilităţi de utilizare a calculatorului.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
   Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Certificatul medical
   Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   -  formularul de participare;
   - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  sau de specializare;
   -  cv – ul candidatului.

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Bibliografia concursului

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Codul Civil al Republicii Moldova;
  • Codul Muncii al Republicii Moldova;
  • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
  • Legea nr. 793-XIV din 10.02.2000 privind contenciosul administrativ;
  • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
  • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
  • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
  • Legea nr. 199 din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;