Șef serviciu, Serviciul financiar administrativ

Agenția Apele Moldovei
Data limită de aplicare - 04.07.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea normativă și aplicarea cerințelor unice ale contabilității în corespundere cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Reflectarea operativă în evidența contabilă, precum și organizarea și perfecționarea activității economico-financiare în baza documentelor, în corespundere cu legislația în vigoare, a tuturor mijloacelor financiare;

2. Coordonarea activității, managementul personalului din subordine;

3. Deținerea dreptului de semnătura a doua pe toate documentele financiare, bancare și aplicarea ștampilei pe acestea, cu asigurarea controlului privind îndeplinirea corectă a documentelor primare;

4. Asigurarea evidenței corecte a tuturor cheltuielilor financiare, de casă, a rezultatelor activității financiar-economice, în conformitate cu legislația în vigoare;

5. Întocmirea și prezentarea Bilanțului executării bugetului autorităților publice (FD-041), pe subdiviziuni și Agenție, Raportul privind executarea bugetului instituției puplice din contul cheltuielilor de bază ( FD-044) Ministerului Finanțelor;

6. Ținerea evidenței și executarea în termen a sarcinilor și indicațiilor organelor de stat și conducerii Agenție „Apele Moldovei” și coordonarea activității sale cu direcțiile și serviciile instituției;

7. Controlul asupra respectării disciplinei financiare, executării corecte a economiei mijloacelor bugetare și extrabugetare.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licenţă în domeniul contabilitate/contabilitate și audit
Experienţă profesională: - experienţă profesională în domeniu 1 an;

Cunoștințe:

- Cunoaşterea limbii române;

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet, 1C.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

 • Legea Parlamentului nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea Parlamentului nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea Parlamentului nNr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii ;i a intereselor personale
 • Legea Parlamentului Nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 • Codul Nr. 116 din 19.07.2018 Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii Parlamentului nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public".

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Legea Parlamentului Nr. 113 din 27.04.2007 contabilității;
 2. Legea Parlamentului Nr. 229  din  23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
 3. Legea Parlamentului Nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele și responsabilitățile bugetar-fiscale.
 4. Legea Parlamentului nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 5. Hotărârea Guvernului Nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 6. Lgea Parlamentului Nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare.