Șef serviciu, , Serviciul comunicare, relații internaționale și integrare europeană

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Data limită de aplicare - 10.06.2024, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea strategiei de internaționalizare a Agenției și asigurarea implementării acesteia, precum și asigurarea managementului efectiv al activităţii serviciului pentru realizarea prerogativelor Agenției în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor în vederea asigurării colaborării instituționale  pe plan internațional, și asistenței subdiviziunilor structurale ale Agenției.

Salariul de funcție

De la 12500 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea managementului efectiv al activității serviciului.
 2. Coordonarea activităților internaționale prin elaborarea, actualizarea și implementarea acordurilor de colaborare, promovarea calității şi eficienţei în gestionarea acestora, având ca scop creșterea gradului de internaționalizare.
 3. Coordonarea activității subdiviziunilor Agenției în materie de elaborare, revizuire și promovare a cadrului legislativ – normativ în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor.
 4. Coordonarea în vederea elaborării și revizuirii periodice a strategiilor de dezvoltare instituțională.
 5. Colaborarea cu organismele internaționale și reprezentanțele lor în probleme ce țin de reglementare în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor.
 6. Monitorizarea activităţii Serviciului.
 7. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare de licenţă, master sau echivalente în domeniul relațiilor internaționale, știinte politice, știinte ale comunicării, limbi străine sau jurnalism.

Cunoașterea avansată a limbii engleze.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public,
 • Legea nr. 1409 din  17.12.1997 cu privire la medicamente,
 • Legea nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică,
 • Legea nr. 102 din  09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale,
 • Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
 • Cunoștințe a prevederilor SMC ISO 9001 „Sisteme de management al calității. Cerințe” și altor standard relevante din seria ISO.