Șef/Șefă Secție management instituțional

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie
Data limită de aplicare - 24.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea managementului activităților privind organizarea proceselor ce țin de managementul documentelor, domeniul IT,  implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal, asigurarea juridică, de gestionarea a patrimoniului și logistică, precum și  coordonarea funcționării eficiente a Agenției din punct de vedere economic și financiar.

Salariul de funcție

De la 12420 Lei (brut) +sporul pentru gradul profesional, sporul pentru performanță

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Coordonarea activităților ce țin de asigurarea juridică a Agenției, reprezentarea intereselor Agenției;

2.Coordonarea procesului de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal;

3.Coordonarea proceselor ce țin de managementul documentelor în cadrul Agenției;

4.Coordonarea proceselor ce țin de domeniul IT în cadul Agenției;

5.Coordonarea procesului de gestionare a patrimoniului Agenției şi logistică;

6.Coordonarea funcționării eficiente a Agenției din punct de vedere economic și financiar.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

Studii: Studii superioare, de licenţă  în drept.

Experienţa profesională –  preferabil 2 ani de experiență profesională în domeniu juridic.

Cunoştinţe

 - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-  cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( nivel B1), constituie un avantaj;

-  cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Internet.

Abilităţi - abilităţi manageriale: de planificare, de  organizare, de a negocia, de a motiva, de coordonare, de instruire, de convingere, soluţionare a problemelor, luare a deciziilor, control, monitorizare, lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, comunicare eficientă (verbal şi în scris), de a argumenta, de mobilizare de sine şi a echipei, aplanare a unei situaţii de conflict, utilizare a mijloacelor tehnice de birou, elaborare a documentelor, de a negocia,  etc.

Atitudini/ comportamente- respect faţă de oameni, spirit de inițiativă,  diplomaţie, flexibilitate, atitudine de responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă către dezvoltare profesională continuă etc.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 /2017 integrității;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 113-XVI din 24.04.2007 contabilității;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale;

Hotărârea Guvernului nr. 926 din 29.11.2023 cu privire la organizarea și  funcționarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie;

Hotărârea de Guvern nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.