Specialis superior (perioadă nedeterminată), Serviciul stabilirea indemnizațiilor familiilor cu copii, ajutoare și compensații CTAS Străşeni , CTAS Străşeni

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 30.05.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea, în teritoriul deservit, a politicilor statului pentru garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, indemnizațiilor paternale și diferitor tipuri de ajutoare și compensaţii, precum şi deservirea beneficiarilor din teritoriul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii, ajutoarelor şi compensaţiilor;
 2. Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor pentru stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii, ajutoarelor şi compensaţiilor;
 3. Prelucrarea documentelor/informaţiilor pentru suspendarea, reluarea şi prelungirea  dreptului la indemnizaţii familiilor cu copii, ajutoare şi compensaţii şi întreprinderea măsurilor întru restituirea sumelor încasare necuvenit;
 4. Informarea eficientă a populaţiei din teritoriul deservit privind stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii, ajutoarelor şi compensaţiilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept, economie, finanţe, contabilitate;
 • Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei publice, comunicării organizaţionale)

Experienţă  profesională:  Minimum 1 an de experiență profesională în domeniu

 

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse la nivelul prevăzut de legislaţia privind funcţionarea  limbilor pe teritoriul R.M;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Abilităţi: Cunoştinţe de utilizare a computerului

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5220 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;
Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
Legea nr.133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 / 2017  cu privire la Guvern;
Lege nr.100 /2017 cu privire la  actele  normative; 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea nr.489/ 1999 privind sistemul public de asigurări sociale;

Legea nr.156/1998 privind  sistemul public de pensii;

Legea nr. 315 /2016 privind prestațiile sociale pentru copii;

Hotărârea Guvernului nr. 1478 /2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii;

Legea nr.105 /2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj;

Hotărârea Guvernului nr.1276 /2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă (Anexa nr.11);
Hotărârea Guvernului nr.230 /2020 cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
Hotărârea Guvernului nr. 399/2021 pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale