specialist al Secţiei secretariat și arhivă

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 30.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la consolidarea capacităţilor funcţionale ale Centrului prin efectuarea lucrărilor de secretariat şi arhivă.

Salariul de funcție

De la 10580 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Recepţionarea sesizărilor şi a altor informaţii despre infracţiuni  pe domeniile de activitate ale Centrului;

- Realizarea lucrărilor de secretariat  în cadrul Secţiei secretariat şi arhivă;

- Acordarea asistenţei necesare colaboratorilor în domeniul  lucrărilor de secretariat şi arhivă;

- Predarea în arhiva Centrului dosarelor din nomenclator nesecret;

- Efectuarea serviciului diurn (24/24) în cadrul Centrului în calitate de membrul al grupei operative în cadrul Centrului conform graficului aprobat pentru zilele de odihnă şi sărbători legale;

- Participarea la desfăşurarea acţiunilor speciale în sediile clădirilor Centrului sau adiacentului acestora (acţiuni antitero, în cazul situaţiilor excepţionale, etc.), precum şi la măsurile sau acţiunile de urmărire penală pe cauzele penale din competenţa instituţiei în cadrul unor operaţiuni complexe,  în cazul imposibilităţii acoperirii numerice cu ofiţerii de investigaţii sau ofiţerii de urmărire penală a măsurilor şi acţiunilor ce se impun.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;

Studii: 
studii superioare de scurtă durată/medii de specialitate/profesionale tethnice postsecundare/ profesionale tethnice postsecundare nonterțiare în domeniul:

-jurisprudenţă,

-economie generală,

-administraţie publică,

-relaţii internaţionale,

- secretariat-birotică

Experienţă profesională: experiența profesională reprezintă un avantaj.

Cunoştinţe: 
            - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
            - cunoaşterea mijloacelor tehnice din dotare;
            - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, luare a deciziilor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică :  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  -  Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf şi https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

1.  Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
 2. HP nr.185/ 2022, cu privire la aprobarea Codului deontologic al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie

3. Codul Administrativ nr. 116/2018;

4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 618/1993 cu privire la aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”;

5. Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1176/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi a altor persoane juridice;

7. Legea nr. 880/1992 ” Privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova”;

8. Legea nr. 148/2023 ” Privind accesul la informațiile de interes public”;

9. Legea nr. 122/2018 ” Privind avertizorii de integritate”.

Alte surse de informare:

- www.cna.md 

- www.legis.md